Skoro polovica mladých Slovákov pracuje v inom odbore, ako vyštudovali

Pod­ľa pries­ku­mu agen­tú­ry Fo­cus nep­ra­cu­je vo vy­štu­do­va­nom od­bo­re až 47,7 % Slo­vá­kov vo ve­ku 18 až 35 ro­kov. Až 40 % mla­dých sa do­kon­ca priz­na­lo, že by si vy­bra­li iný prie­beh svo­jej ka­rié­ry, ke­by moh­li svo­je roz­hod­nu­tie o vý­be­re po­vo­la­nia zo­pa­ko­vať. Aj ten­to fakt bol prí­či­nou vzni­ku pro­jek­tu Suc­cess Aca­de­my, kto­rý má mla­dým Slo­vá­kom po­môcť v ka­riér­nom nap­re­do­va­ní.

Vý­ber po­vo­la­nia je jed­no z naj­výz­nam­nej­ších roz­hod­nu­tí v ži­vo­te člo­ve­ka. Potvr­dzu­je to aj pries­kum agen­tú­ry Fo­cus, pod­ľa kto­ré­ho až 79 % z opý­ta­ných mla­dých ľu­dí na Slo­ven­sku po­va­žu­je vý­ber za­mes­tna­nia za jed­no z naj­výz­nam­nej­ších roz­hod­nu­tí v ži­vo­te.

Dô­le­ži­tosť voľ­by správ­ne­ho po­vo­la­nia je zrej­má aj z ďal­ších úda­jov pries­ku­mu. Až 47,7 % Slo­vá­kov to­tiž pra­cu­je v úpl­ne inom od­bo­re, než vy­štu­do­va­li, a 40 % res­pon­den­tov by sa ur­či­te roz­hod­lo pre iný prie­beh svo­jej ka­rié­ry, ke­by moh­li svo­je roz­hod­nu­tie o vý­be­re po­vo­la­nia zo­pa­ko­vať. Kaž­dý de­sia­ty Slo­vák vo ve­ku do 35 ro­kov pri­tom potvr­dil, že po­čas ško­ly pri­šiel na to, že by chcel pra­co­vať v úpl­ne inom od­bo­re. Hlav­ný dô­vod, pre­čo sa Slo­vá­ci nes­práv­ne roz­hod­nú pri voľ­be svoj­ho pr­vé­ho za­mes­tna­nia, je prá­ve ne­dos­ta­tok in­for­má­cií (31,3 %).

Por­tál suc­ces­sa­ca­de­my.sk uka­zu­je mla­dým ľu­ďom kro­ky, kto­ré im po­mô­žu uchy­tiť sa v ka­rié­re, za­mes­tna­ní ale­bo v pod­ni­ka­ní už te­raz. Kaž­dý, kto prej­de jed­not­li­vý­mi úrov­ňa­mi Aka­dé­mie ús­pe­chu, zís­ka na jed­nom mies­te ak­tuál­ne ti­py, vi­deá, preh­ľa­dy, od­po­rú­ča­nia pro­fe­sio­ná­lov a od­po­ve­de na otáz­ky spo­je­né s bu­dú­cim pra­cov­ným ži­vo­tom a reali­tou na tr­hu prá­ce.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter