Microsoft sa stal druhým najväčším výrobcom mobilov. Podarí sa mu dostať na druhú priečku aj Windows Phone?

Tak­mer osem me­sia­cov po ozná­me­ní svoj­ho zá­me­ru Mic­ro­soft do­kon­čil ak­vi­zí­ciu mo­bil­nej di­ví­zie fín­skej No­kie. Pod­ľa ko­neč­né­ho zne­nia do­ho­dy za­pla­tí za ňu 5,44 mld. eur (3,79 mld. eur za mo­bil­ný biz­nis a 1,65 mld. eur za pa­ten­to­vé por­tfó­lio), čo je pod­stat­ne me­nej ako su­ma, za kto­rú red­mon­dská spo­loč­nosť v ro­ku 2011 kú­pi­la Sky­pe.

Pod­ľa do­ho­dy Mic­ro­soft pre­vez­me kon­tro­lu nad pro­duk­to­vým ra­dom smar­tfó­nov Lu­mia, low-end te­le­fón­mi As­ha a an­droi­do­vý­mi mo­bil­mi z ra­du No­kia X. Z pô­vod­ne sof­tvé­ro­vej fir­my sa tak sta­ne veľ­ko­vý­rob­ca har­dvé­ru, zod­po­ved­ný za do­dáv­ky viac než 250 mi­lió­nov te­le­fó­nov roč­ne. Ta­kis­to mu pri­bud­ne 25 000 za­mes­tnan­cov, kto­rí k ne­mu prej­dú z No­kie (te­da me­nej ako pô­vod­ne pred­pok­la­da­ných 32 000).

Mic­ro­soft plá­nu­je pre svo­je mo­bil­né pod­ni­ka­nie pou­ží­vať ozna­če­nie Mic­ro­soft Mo­bi­le a pôj­de o sa­mos­tat­nú dcér­sku spo­loč­nosť. Dr­vi­vá väč­ši­na za­mes­tnan­cov, kto­rí k ne­mu prej­dú z No­kie, ne­bu­de fy­zic­ky pre­su­nu­tá do Red­mon­du. Spo­loč­nosť te­da chce pod­ni­ka­nie No­kie od­de­liť od svoj­ho vlas­tné­ho biz­ni­su, ich in­teg­ro­va­nie by bo­la zlo­ži­tá úlo­ha.

Mic­ro­soft pre­be­rie kon­tro­lu aj nad do­mé­nou No­kia.com a nad úč­ta­mi No­kie na so­ciál­nych sie­ťach. No­kia však bu­de exis­to­vať aj na­ďa­lej, os­ta­nú jej tri zá­klad­né di­ví­zie - NSN (sie­ťo­vá infra­štruk­tú­ra), HE­RE (ma­po­vé a lo­ka­li­zač­né služ­by) a Ad­van­ced Tech­no­lo­gies (li­cen­čná a vý­vo­jár­ska di­ví­zia).

Ako sme už spo­me­nu­li, znač­ky As­ha a Lu­mia bu­dú pre­ve­de­né na Mic­ro­soft, no znač­ka No­kia os­ta­ne na­ďa­lej fín­skej spo­loč­nos­ti, mô­že sa však pou­ží­vať len na fea­tu­re te­le­fó­ny na zá­kla­de li­cen­čnej zmlu­vy uzav­re­tej na 10 ro­kov.

Ho­ci No­kia vla­ni pre­da­la tak­mer 251 mi­lió­nov mo­bil­ných te­le­fó­nov, iba 30 mi­lió­nov z ich nie­slo znač­ku Lu­mia a ope­rač­ný sys­tém Win­dows Pho­ne. Mic­ro­soft te­raz bu­de mu­sieť zvlád­nuť aj ma­na­žo­va­nie ďal­ších mi­lió­nov za­ria­de­ní, na kto­rých ne­be­ží Win­dows Pho­ne. Ak­vi­zí­ciou No­kie sa z ne­ho to­tiž stal dru­hý naj­väč­ší vý­rob­ca mo­bil­ných te­le­fó­nov (hneď za Sam­sun­gom), po­kiaľ ide o ob­jem pre­da­ja.

Naj­zau­jí­ma­vej­šia časť bu­dú zrej­me te­le­fó­ny No­kia X, na kto­rých je up­ra­ve­ná ver­zia An­droi­du s pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním na spô­sob Win­dows Pho­ne, ale s prís­tu­pom do an­droi­do­vé­ho ob­cho­du Goog­le Play. Ok­rem prís­tu­pu do iné­ho app sto­ru po­nú­ka­jú tie­to te­le­fó­ny Mic­ro­sof­tu príl­eži­tosť aj na pre­sa­de­nie je­ho clou­do­vých slu­žieb. Na te­le­fó­noch No­kia X sú to­tiž pre­din­šta­lo­va­né služ­by OneD­ri­ve, Out­look a Sky­pe a pred­vo­le­ným vy­hľa­dá­va­čom je Bing.

No az­da naj­väč­šia vý­zva, kto­rej Mic­ro­soft če­lí pri ak­vi­zí­cii No­kie, je ri­zi­ko hro­zia­ce Win­dows Pho­ne. Bu­de to­tiž pro­du­ko­vať har­dvér do­mi­nan­tne pre Win­dows Pho­ne, ale aj sof­tvér, kto­rý beží na za­ria­de­niach kon­ku­ren­čných vý­rob­cov Sam­sung a HTC.

Vše­mož­ne sa te­da sna­ží pres­ved­čiť os­tat­ných vý­rob­cov, aby pou­ží­va­li Win­dows Pho­ne, po­nú­kol im do­kon­ca bez­plat­né sof­tvé­ro­vé li­cen­cie. Aj naj­nov­šia ak­tua­li­zá­cia Win­dows Pho­ne 8.1 ob­sa­hu­je nie­koľ­ko zmien, kto­rých cie­ľom je, aby vý­rob­co­via te­le­fó­nov moh­li ľah­ko pou­žiť an­droi­do­vý di­zajn s on-screen sof­tvé­ro­vý­mi tla­čid­la­mi.

Red­mon­dská spo­loč­nosť bu­de mu­sieť vy­vá­žiť do­dáv­ky vlas­tné­ho har­dvé­ru, kon­ku­ru­jú­ce­ho za­ria­de­niam vý­rob­cov, kto­rí sú dr­ži­teľ­mi je­ho li­cen­cií, a zá­ro­veň vy­tvo­riť ús­peš­nú plat­for­mu. Ak sa mu to po­da­rí, bu­de to vzác­na vý­nim­ka. Spo­meň­me len zly­ha­nie spo­loč­nos­ti Palm s vlas­tným ope­rač­ným sys­té­mom Palm OS či ťaž­kos­ti No­kie so Sym­bia­nom.

A ta­kis­to ne­dáv­ny expe­ri­ment Goog­lu s vý­ro­bou vlas­tných an­droi­do­vých te­le­fó­nov, kto­rý mal za nás­le­dok, že vy­hľa­dá­va­cí gi­gant mu­sel pre­dať Mo­to­ro­lu spo­loč­nos­ti Le­no­vo za 2,91 mld. do­lá­rov ne­ce­lé dva ro­ky po tom, čo ju kú­pil za 12,5 mi­liar­dy.

Bez oh­ľa­du na to, ako sa Mic­ro­sof­tu po­da­rí nas­to­liť rov­no­vá­hu me­dzi vý­ro­bou te­le­fó­nov a li­cen­co­va­ním sof­tvé­ru, je tu eš­te množ­stvo ne­zod­po­ve­da­ných otá­zok. Bý­va­lý CEO Mic­ro­sof­tu Ste­ve Ballmer načr­tol ví­ziu „za­ria­de­ní a slu­žieb" spo­loč­nos­ti, pos­ta­ve­nú na tab­le­te Sur­fa­ce. Ho­ci spo­loč­nosť expe­ri­men­to­va­la s har­dvé­rom už nie­koľ­ko ro­kov, pred tab­le­tom Sur­fa­ce sa nik­dy ne­po­kú­si­la pria­mo kon­ku­ro­vať vý­rob­com po­čí­ta­čov.

Te­raz sa do Mic­ro­sof­tu vra­cia bý­va­lý ge­ne­rál­ny ria­di­teľ No­kie Step­hen Elop, kto­rý bu­de mať pod kon­tro­lou všet­ky har­dvé­ro­vé pro­jek­ty vrá­ta­ne Lu­mií, Sur­fa­ce a Xboxu. Je­den tab­let Lu­mia so sys­té­mom Win­dows RT však už uvied­la na trh aj No­kia. Pre kto­rý di­zajn tab­le­tu sa spo­loč­nosť roz­hod­ne - pre Lu­miu či Sur­fa­ce? Je to otáz­ne rov­na­ko ako bu­dú­ci brand te­le­fó­nov s Win­dows Pho­ne.

Mic­ro­soft za­tiaľ neoz­ná­mil ni­ja­ké pod­rob­nos­ti o tom, ako plá­nu­je zvlád­nuť in­teg­rá­ciu No­kie. Aj in­teg­rá­cia spo­loč­nos­ti Sky­pe do Mic­ro­sof­tu pos­tu­po­va­la (a vlas­tne eš­te pos­tu­pu­je) po­ma­ly. Dú­faj­me, že spo­lup­rá­ca pri­ne­sie v bu­dúc­nos­ti zlep­še­ný sof­tvér aj har­dvér Win­dows Pho­ne. Veď na tom pra­co­va­li spo­loč­ne Mic­ro­soft a No­kia aj do­te­raz ako sa­mos­tat­né spo­loč­nos­ti.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter