Slovak Telekom vyhlasuje súťaž. Najlepší startup získa investíciu 80 000 eur

S cie­ľom náj­sť a od­me­niť ino­va­tív­ny clou­do­vý sof­tvér pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky Slo­vak Te­le­kom spúš­ťa pro­jekt Sieň slá­vy biz­ni­su, me­dzi­ná­rod­nú sú­ťaž pre­bie­ha­jú­cu v Čes­kej re­pub­li­ke, Chor­vát­sku, Ma­ďar­sku, Poľ­sku, Ru­mun­sku a na Slo­ven­sku. Sú­ťaž je za­me­ra­ná na ne­zá­vis­lých vý­vo­já­rov sof­tvé­ru a za­kla­da­te­ľov star­tu­pov, kto­rí chcú spro­pa­go­vať svo­je ap­li­ká­cie a sprís­tup­niť ich ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Ví­ta­né sú biz­ni­so­vé ap­li­ká­cie zo všet­kých prie­my­sel­ných od­vet­ví, kto­ré zjed­no­du­šu­jú prá­cu ma­lým a stred­ne veľ­kým pod­ni­kom (Small and Me­dium Bu­si­nes­ses).

Účas­tní­ci mô­žu pos­tú­piť do fi­ná­le iba v prí­pa­de, že ma­lé a stred­né fir­my oce­nia ich ná­pad. Ve­rej­né hla­so­va­nie ur­čí naj­lep­šie ap­li­ká­cie v kaž­dej kra­ji­ne, nás­led­ne od­bor­ná po­ro­ta vy­be­rie ná­rod­né­ho ví­ťa­za, naj­lep­šiu me­dzi­ná­rod­nú ap­li­ká­ciu a naj­lep­ší star­tup. Ví­ťaz zo Slo­ven­ska sa mô­že stať clou­do­vým par­tne­rom Slo­vak Te­le­ko­mu a vy­hrať mar­ke­tin­go­vú kam­paň v hod­no­te 30 000 eur.

Naj­lep­šia me­dzi­ná­rod­ná ap­li­ká­cia zís­ka mož­nosť stať sa par­tne­rom Te­le­ko­mu vo všet­kých šies­tich zú­čas­tne­ných kra­ji­nách. V spo­lup­rá­ci s in­ku­bá­to­rom hub:raum Kra­kow Te­le­kom zá­ro­veň po­núk­ne in­ves­tí­ciu 80 000 eur pre ví­ťa­za ka­te­gó­rie Naj­lep­ší star­tup. Zú­čas­tniť sa mô­žu jed­not­liv­ci, ale aj sku­pi­ny ne­zá­vis­lých vý­vo­já­rov ale­bo za­čí­na­jú­ce fir­my, pri­čom re­gis­trá­cia pre­bie­ha na strán­ke www.sien­sla­vy­biz­ni­su.sk.

Účas­tní­ci mô­žu zvý­šiť po­čet hla­sov a šan­cu na vý­hru tým, že ak­ti­vi­zu­jú svo­ju ko­mu­ni­tu. A hla­so­va­nie sa mô­že vy­pla­tiť - hla­su­jú­ci z ma­lých a stred­ných fi­riem, kto­rí vy­ja­dria pod­po­ru niek­to­rej z ap­li­ká­cií, mô­žu vy­hrať mar­ke­tin­go­vú kam­paň v hod­no­te 10 000 eur. Jed­not­li­vé návr­hy mož­no prih­lá­siť od 22. ap­rí­la do 22. má­ja 2014, pri­čom hla­so­vať bu­de mož­né od 22. má­ja do 30. jú­na 2014.

Zdroj: Slovak Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter