Huawei Ascend Y530: vstupenka do sveta smartfónov za 129 eur

No­vin­ka od spo­loč­nos­ti Huawei, in­te­li­gent­ný te­le­fón Huawei As­cend Y530, je ur­če­ný naj­mä pre dos­pie­va­jú­cu ge­ne­rá­ciu, ako aj pre tých, kto­rí sa chys­ta­jú so smar­tfó­nom za­čať, ne­vy­ní­ma­júc se­nio­rov.

Huawei As­cend Y530 má konštruk­čné spra­co­va­nie s po­gu­mo­va­ným textú­ro­va­ným povr­chom, kto­rý je veľ­mi prí­jem­ný na do­tyk. Dis­po­nu­je 4,5-pal­co­vým dis­ple­jom IPS a vďa­ka za­ob­le­ným hra­nám dob­re sad­ne do ru­ky. Vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid vo ver­zii 4.3, kto­rý je dopl­ne­ný o pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Huawei Emo­tion UI, kto­ré pou­ží­va­te­ľom zjed­no­du­šu­je ov­lá­da­nie sys­té­mu a po­nú­ka väč­šiu mie­ru per­so­na­li­zá­cie. Tá­to nad­stav­ba po­nu­ka aj tzv. jed­no­du­chý re­žim, kto­rý šty­li­zu­je zá­klad­né fun­kcie te­le­fó­nu do preh­ľad­ných dlaž­díc, čo oce­nia me­nej skú­se­ní pou­ží­va­te­lia ale­bo se­nio­ri, pre kto­rých bu­de prí­jem­ná aj nad­štan­dar­dná veľ­kosť pís­ma v tom­to re­ži­me.

Vo vý­ba­ve no­vé­ho mo­de­lu Huawei As­cend Y530 po­te­ší kva­lit­ný päť­me­ga­pixelo­vý za­dný fo­toa­pa­rát s LED bles­kom a auto­ma­tic­kým os­tre­ním, kto­rý umož­ňu­je na­tá­čať vi­deá v HD kva­li­te, a pred­ná ka­me­ra s roz­lí­še­ním 0,3 Mpx na vi­deo­ho­vo­ry a na vy­tvá­ra­nie fo­tog­ra­fií „sel­fie". Sa­moz­rej­má je pod­po­ra 3G a rých­lych dá­to­vých pre­no­sov, ďa­lej Wi-Fi, 3,5 mm audio­ko­nek­tor na pre­nos zvu­ku, ko­nek­tor mic­roUSB na dá­ta a na­bí­ja­nie, Blue­tooth, GPS a FM rá­dio.

Huawei As­cend Y530 sa vo voľ­nom pre­da­ji pre­dá­va za od­po­rú­ča­nú ce­nu 129 eur.

Zdroj: Huawei


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter