V internetovej reklame sa vlani prvýkrát otočilo viac peňazí než v televíznej reklame

Príj­my z inter­ne­to­vej rek­la­my v USA bo­li v ro­ku 2013 po pr­výk­rát vy­ššie ako z rek­lám v te­le­víz­nom vy­sie­la­ní. Zá­slu­hu na tom má naj­mä väč­šie množ­stvo pe­ňa­zí in­ves­to­va­ných do mo­bil­nej rek­la­my.

Tr­žby za di­gi­tál­nu rek­la­mu pred­sta­vo­va­li pod­ľa úda­jov spo­loč­nos­ti Pri­cewater­hou­se­Coo­pers 42,8 mld. do­lá­rov, čo je o 17 % viac ako v ro­ku 2012. Na pr­vej prieč­ke os­tá­va­jú na­ďa­lej príj­my z rek­lám vo vy­hľa­dá­va­ní, kto­ré tvo­ria o nie­čo me­nej ako po­lo­vi­cu tr­hu (46 %). Vý­dav­ky na te­le­víz­nu rek­la­mu však stá­le ma­jú vý­znam­ný tr­ho­vý po­diel, ich ob­jem vla­ni pred­sta­vo­val 74,5 mld. do­lá­rov (bež­né te­le­víz­ne vy­sie­la­nie + káb­lo­vé sta­ni­ce).

Blesk_an_reklama_graf.jpg

Mo­bil­ná rek­la­ma pok­ra­čo­va­la v rých­lom tem­pe ras­tu, príj­my z nej sa vla­ni zdvoj­ná­so­bi­li v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní na 7,1 mld. do­lá­rov. V kaž­dom ty­pe inter­ne­to­vej rek­la­my sa v mi­nu­lom ro­ku za­zna­me­nal rast čis­tých príj­mov, no ich po­diel na tr­hu sa zmen­šil v pros­pech mo­bil­nej rek­la­my.

Do­mi­nan­tné pos­ta­ve­nie na tr­hu mo­bil­nej rek­la­my ma­jú spo­loč­nos­ti Goog­le a Fa­ce­book, kto­rým vla­ni do­ved­na pat­ri­lo asi 67 % ame­ric­ké­ho tr­hu.

Zdroj: hmas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter