Internetová reklama v SR podľa odhadov narástla medziročne o 18 %

Jed­na z úloh IAB Slo­va­kia je zbie­rať a pub­li­ko­vať príj­my z inter­ne­to­vej rek­la­my za ce­lý trh. V ab­so­lút­nych čís­lach Net/Net do­sia­hol inter­ne­to­vý rek­lam­ný trh me­dzi­roč­ný ná­rast o 18 % z 56 mil. eur v ro­ku 2012 na 65,8 mil. eur v ro­ku 2013.

Pod­ľa ty­pu inter­ne­to­vej rek­la­my do­mi­nu­je dis­ple­jo­vá rek­la­ma (36 %) a paid-for-search (38 %). Dis­ple­jo­vá rek­la­ma za­zna­me­na­la me­dzi­roč­ne ná­rast o 11 %. Paid-for-search má me­dzi­roč­ný ná­rast 24 %.

Blesk_tab_Internetova reklama.jpg

Od­ha­du­je sa, že po­zi­tív­ny rast in­ves­tí­cií bu­de pok­ra­čo­vať aj po­čas ro­ku 2014. Zá­klad­ný pred­pok­lad na to je i rast on-li­ne po­pu­lá­cie SR o 7 % (od feb­ruára 2013 do feb­ruára 2014) na úro­veň 3 301 236 pri­po­je­ní, čo pred­sta­vu­je ab­so­lút­ny ná­rast prib­liž­ne o 203-ti­síc. Rek­la­mou mož­no os­lo­viť už 3 155 982 reál­nych pou­ží­va­te­ľov zo Slo­ven­ska, kto­rí rást­li op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku o 6 % (182-ti­síc). 

Blesk_graf_Internetova reklama.jpg

Zdroj: ge­mius­Traf­fic2, pries­kum AIM­mo­ni­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter