Bitcoinová burza Mt.Gox to vzdala. Požiadala o likvidáciu

Bit­coi­no­vá bur­za Mt.Gox, kto­rá bo­la is­té­ho ča­su naj­väč­šou on-li­ne bur­zou tej­to kryp­to­me­ny, sa roz­hod­la de­fi­ni­tív­ne ukon­čiť svo­ju čin­nosť. In­for­mo­val o tom The Wall Street Jour­nal, od­vo­lá­va­júc sa na ne­me­no­va­né zdro­je, pod­ľa kto­rých spo­loč­nosť po­žia­da­la ja­pon­ské sú­dy v To­kiu o po­vo­le­nie na lik­vi­dá­ciu.

Sprá­va tvr­dí, že sú­čas­ný ma­naž­ment Mt.Gox zis­til, že stret­nu­tia spo­loč­nos­ti s mno­hý­mi ve­ri­teľ­mi po ce­lom sve­te bo­li jed­no­du­cho príl­iš zlo­ži­té. V pr­vom ra­de však neexis­tu­jú žiad­ne reali­zo­va­teľ­né plá­ny na za­brá­ne­nie ban­kro­tu. To­kij­ský súd eš­te bu­de mu­sieť schvá­liť plán lik­vi­dá­cie, a ak sa tak sta­ne, bur­ze bu­de pri­de­le­ný správ­ca, kto­rý pre­vez­me zos­tá­va­jú­ci ma­je­tok po CEO spo­loč­nos­ti Mar­ko­vi Kar­pe­le­so­vi.

Do toh­to ma­jet­ku pat­rí aj 200 000 min­cí, kto­ré spo­loč­nosť ob­ja­vi­la po tom, čo priš­la o 750 000 min­cí svo­jich klien­tov a o ďal­ších 100 000, kto­ré pat­ri­li pria­mo bur­ze. Tá­to stra­ta nas­ta­la v dôs­led­ku krá­de­že hac­ke­rov, o kto­rej spo­loč­nosť ve­de­la nie­koľ­ko me­sia­cov pred tým, ako na­ko­niec uzav­re­la ob­cho­do­va­nie 25. ja­nuá­ra.

Mt.Gox tak nespl­ní svo­je od­hod­la­nie na zá­chra­nu spo­loč­nos­ti, no aj na po­moc me­ne. Ho­ci náz­na­ky uka­zo­va­li, že stra­te­gic­ký plán spo­loč­nos­ti sa da­rí pl­niť, si­tuácia bo­la zrej­me príl­iš kom­pli­ko­va­ná a pre­rást­la spo­loč­nos­ti cez hla­vu. Vlas­tní­te bit­coi­no­vé min­ce aj vy? Pou­ží­va­li ste nie­ke­dy bur­zu Mt.Gox?

Zdroj: sve­tit.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter