Štúdia: IT a biznis služby sú prepojené v ¾ firiem na Slovensku

Spo­loč­nos­ti TEM­PEST a Hewlett-Pac­kard reali­zo­va­li pries­kum za­me­ra­ný na ria­de­nie IT slu­žieb (ITSM) a ma­naž­ment biz­ni­so­vých slu­žieb (BSM). Bol reali­zo­va­ný na vzor­ke viac ako 100 spo­loč­nos­tí.

Z pries­ku­mu vy­ply­nu­lo, že 33 % or­ga­ni­zá­cií spra­vu­je od 100 do 199 kon­co­vých sta­níc, me­dzi kto­rý­mi sú pev­ne za­ra­de­né už aj tab­le­ty a smar­tfó­ny. 71 % or­ga­ni­zá­cií vo svo­jej infra­štruk­tú­re ma­na­žu­je do 20 fy­zic­kých ale­bo vir­tuál­nych server­ov, zhru­ba 40 % spra­vu­je do 10 server­ov, 26 % res­pon­den­tov ma­na­žu­je od 20 do 100 fy­zic­kých či vir­tuál­nych server­ov. Len 3 % opý­ta­ných or­ga­ni­zá­cií spra­vu­jú na Slo­ven­sku viac ako 100 server­ov.

IT služ­by

43 % res­pon­den­tov pre­vádz­ku­je vo svo­jej or­ga­ni­zá­cii 6 až 10 kri­tic­kých IT slu­žieb, 47 % spo­loč­nos­tí priz­ná­va, že ne­má za­ve­de­né pro­ces­né ria­de­nie v zmys­le rám­ca ITIL ale­bo iné­ho po­dob­né­ho rám­ca. S fun­go­va­ním pro­ce­sov v rám­ci IT slu­žieb je pl­ne spo­koj­ných iba 11 % res­pon­den­tov, čias­toč­nú spo­koj­nosť pre­ja­vi­lo 42 % opý­ta­ných. Až 79 % opý­ta­ných zá­ro­veň potvr­dzu­je, že v ich spo­loč­nos­ti exis­tu­je ne­ja­ká väz­ba me­dzi pre­vádz­ko­va­ný­mi IT a biz­ni­so­vý­mi služ­ba­mi. 65 % spo­loč­nos­tí má zria­de­ný servic­e desk, kto­rý slú­ži ako jed­not­né mies­to na hlá­se­nie prob­lé­mov ale­bo po­žia­da­viek. 45 % má uzav­re­té zmlu­vy o kva­li­te pos­ky­to­va­ných slu­žieb (SLA), ale ne­vy­hod­no­cu­je ich pl­ne­nie. Len 35 % or­ga­ni­zá­cií má preh­ľad o pl­ne­ní zmlúv SLA so svo­ji­mi do­dá­va­teľ­mi. 13 % res­pon­den­tov ne­má zmlu­vy o kva­li­te pos­ky­to­va­ných slu­žieb uzav­re­té vô­bec.

Prob­lé­my

Ako naj­čas­tej­šie prob­lé­my pri pre­vádz­ko­va­ní IT slu­žieb res­pon­den­ti uvá­dza­jú pri­ve­ľa pre­bie­ha­jú­cich pro­jek­tov (26 %), roz­diel­ne vní­ma­nie kva­li­ty pos­ky­to­va­ných slu­žieb me­dzi or­ga­ni­zá­ciou a zá­kaz­ník­mi (22 %) a ne­ča­ka­né vý­pad­ky IT slu­žieb ale­bo sys­té­mov (21 %). 14 % res­pon­den­tov uvá­dza ako naj­čas­tej­ší prob­lém zly­ha­nie na­sa­de­nia no­vých ver­zií har­dvé­ru ale­bo sof­tvé­ru, 26 % or­ga­ni­zá­cií ne­má pres­ný preh­ľad o nák­la­doch na kon­krét­nu pos­ky­to­va­nú IT služ­bu.

Vý­zvy a zdro­je

Me­dzi naj­čas­tej­šie vý­zvy a prob­lé­my v or­ga­ni­zá­ciách pa­tria ne­dos­ta­tok fi­nan­cií a zni­žo­va­nie nák­la­dov, vir­tua­li­zá­cia pros­tre­dia, pod­po­ra biz­ni­so­vých pro­jek­tov ale­bo bez­peč­nosť. 69 % z opý­ta­ných or­ga­ni­zá­cií za­mes­tná­va v rám­ci IT od­de­le­nia v prie­me­re od 1 do 4 inter­ných za­mes­tnan­cov. Od 5 do 10 IT pra­cov­ní­kov má tak­mer 20 % or­ga­ni­zá­cií. 17 % IT špe­cia­lis­tov a ma­na­žé­rov sa po­va­žu­je za príl­iš za­ťa­že­ných ope­ra­tí­vou, čo im neu­mož­ňu­je dos­ta­toč­ne sa ve­no­vať zlep­šo­va­niu a roz­vo­ju IT slu­žieb. V prie­me­re sú res­pon­den­ti schop­ní ve­no­vať roz­vo­ju svo­jich IT me­nej ako tre­ti­nu svoj­ho pra­cov­né­ho ča­su. Až 66 % res­pon­den­tov pri­tom vní­ma in­for­mač­né tech­no­ló­gie vo svo­jej or­ga­ni­zá­cii ako ob­lasť s naj­vyš­šou prio­ri­tou.

Pries­kum

V pries­ku­me sa zú­čas­tni­lo 104 spo­loč­nos­tí a or­ga­ni­zá­cií s vý­znam­ným vply­vom vo svo­jom od­vet­ví, z kto­rých od­po­ve­da­lo v te­le­fo­nic­kom inter­view ale­bo on-li­ne 70 % IT ma­na­žé­rov, resp. ria­di­te­ľov IT a 23 % IT špe­cia­lis­tov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter