Mobilní operátori môžu nahradiť výpadky tržieb predajom dát o svojich zákazníkoch

Kon­ku­ren­cia na európ­skom tr­hu mo­bil­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb sa v os­tat­ných ro­koch vy­os­tru­je. Vo via­ce­rých kra­ji­nách pre­beh­la ce­no­vá voj­na, kto­rá stla­či­la ke­dy­si šted­ré tr­žby aj mar­že ope­rá­to­rov tak, že niek­to­rí z nich ba­lan­su­jú na hra­ni­ci zis­ko­vos­ti.

Kle­sa­jú­ci trend sa tý­ka aj te­le­ko­mu­ni­kač­ných tr­hov v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, kto­ré pod­ľa kon­zul­tač­nej agen­tú­ry Ana­ly­sis Ma­son v os­tat­ných ro­koch stag­nu­jú a me­dzi rok­mi 2015 až 2017 ma­jú kle­sať.

Pok­les príj­mov nú­ti ope­rá­to­rov pre­hod­no­tiť za­uží­va­né spô­so­by mar­ke­tin­go­vej ko­mu­ni­ká­cie a hľa­dať aj úpl­ne no­vé zdro­je tr­žieb. Jed­ným z nich je spe­ňa­žo­va­nie dát, kto­ré bo­lo za­čiat­kom ap­rí­la té­mou kon­fe­ren­cie Euro­pean Tel­co Sum­mit v Bru­se­li. Zor­ga­ni­zo­va­li ju spo­loč­nos­ti SAS a Za­pFi a zú­čas­tni­li sa na nej aj zá­stup­co­via slo­ven­ských te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri pa­tria k fir­mám, kto­ré ma­jú o klien­toch veľ­mi za­ují­ma­vé dá­ta, nap­rík­lad o ich ná­vy­koch, lo­ka­li­te, pro­fi­le a ak­ti­vi­tách. Dá­ta sa da­jú vy­užiť buď na zlep­še­nie vlas­tnej efek­tív­nos­ti a na zlep­še­nie ko­mu­ni­ká­cie pre svo­jich zá­kaz­ní­kov, ale­bo mô­žu ope­rá­to­ri na ich zá­kla­de po­núk­nuť tre­tím stra­nám úpl­ne no­vé služ­by, ako sú mo­bil­ná rek­la­ma, per­so­na­li­zo­va­né vouche­ry a mo­bil­né plat­by. Na­vy­še po pre­po­je­ní s dá­ta­mi iných or­ga­ni­zá­cií, nap­rík­lad bánk či ob­chod­ní­kov, zís­ka­va­jú dá­ta ope­rá­to­rov úpl­ne no­vý roz­mer. Pod­ľa agen­tú­ry Gar­tner bu­de do ro­ku 2016 ne­ja­kým spô­so­bom mo­ne­ti­zo­vať dá­ta až 30 % pod­ni­kov.

Zdroj: SAS


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter