V Bratislave bude kino IMAX s plátnom 23 × 13 metrov

Spo­loč­nos­ti CI­NE­MAX Bra­tis­la­va a IMAX uzav­re­li zmlu­vu o vy­bu­do­va­ní ki­no­sá­ly IMAX v naj­nov­šom bra­tis­lav­skom mul­tip­lexe CI­NE­MAX, kto­rý bu­de sú­čas­ťou vzni­ka­jú­ce­ho ná­kup­no-zá­bav­né­ho cen­tra BO­RY MALL.

„Bra­tis­lav­ča­nom sme sľú­bi­li to naj­lep­šie z fil­már­ske­ho sve­ta. Ot­vo­re­nie ki­no­sá­ly IMAX v na­šom no­vom 12-sá­lo­vom kom­plexe je jed­no z množ­stva prek­va­pe­ní, kto­ré pre na­šich di­vá­kov chys­tá­me," ho­vo­rí To­máš Drob­ný, ko­na­teľ CI­NE­MAX Bra­tis­la­va. „IMAX je nie­len sil­ná znač­ka, ale aj veľ­mi pro­duk­tív­na a rých­lo sa roz­ví­ja­jú­ca spo­loč­nosť. Tech­no­ló­gia IMAX (Ima­ge MAXimum) bo­la pred­sta­ve­ná v ro­ku 1986, od­vte­dy sa neus­tá­le zdo­ko­na­ľu­je. Po­nú­ka ten naj­lep­ší fil­mo­vý zá­ži­tok a sle­do­va­nie fil­mu po­sú­va na cel­kom no­vú úro­veň a my sme poc­te­ní, že IMAX bu­de­me mať prá­ve vo vlaj­ko­vej lo­di ce­lej sie­te CI­NE­MAX v bra­tis­lav­skom cen­tre Bo­ry Mall."

Pod­sta­tou tech­no­ló­gie IMAX je vy­uži­tie dvoch sa­mos­tat­ných pro­jek­to­rov, kto­ré slú­žia na nas­vie­te­nie plát­na vý­ni­moč­ných roz­me­rov. Na po­rov­na­nie - to bra­tis­lav­ské bu­de mať šír­ku viac ako 23 met­rov a vý­šku cez 13 met­rov (viac ako 300 m²), čo je tak­mer 2,6-krát viac, ako má v sú­čas­nos­ti naj­väč­šie ki­nop­lát­no na Slo­ven­sku. IMAX zá­ro­veň pou­ží­va extrém­ne vý­kon­ný zvu­ko­vý sys­tém a ďal­šie tech­nic­ké špe­cia­li­ty za­bez­pe­ču­jú­ce maximál­ny fil­mo­vý zá­ži­tok.

„Sme hr­dí, že mô­že­me bu­do­vať no­vý vzťah s naj­väč­ším slo­ven­ským pre­vádz­ko­va­te­ľom kín, kto­rý pod­po­rí si­lu pres­lá­ve­nej znač­ky IMAX. Prá­ve je­di­neč­ný ki­ne­ma­tog­ra­fic­ký zá­ži­tok bu­de pre no­vé ki­no kľú­čo­vou kon­ku­ren­čnou vý­ho­dou," ho­vo­rí An­drew Cripps, pre­zi­dent IMAX EMEA.

Zdroj: CINEMAX Bratislava, s. r. o.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter