SIS chce presadiť zákon nariaďujúci odovzdať jej kľúče k všetkej šifrovanej komunikácii a dátam

Slo­ven­ská in­for­mač­ná služ­ba (SIS) pred­lo­ži­la mi­nis­ter­stvu vnút­ra návrh zá­ko­na o spra­vo­daj­ských služ­bách, kto­rý by jej umož­nil prís­tup k všet­kej šif­ro­va­nej ko­mu­ni­ká­cii vrá­ta­ne inter­net ban­kin­gu, e-mai­lov a ko­mu­ni­ká­cie na so­ciál­nych sie­ťach. Sprá­vu o tom uve­rej­ni­li no­vi­ny SME.

SIS navr­hu­je, aby jej ban­ky od­ov­zda­li kľú­če na roz­šif­ro­va­nie cit­li­vých úda­jov. Moh­la by tak čí­tať nie­len ko­mu­ni­ká­ciu ľu­dí s ban­ka­mi, ale aj e-mai­ly či sprá­vy na so­ciál­nych sie­ťach bez to­ho, aby o tom ľu­dia ve­de­li ale­bo aby to po­vo­li­li. Pre­vádz­ko­va­te­lia za­bez­pe­če­ných strá­nok by pod­ľa návr­hu mu­se­li SIS pos­kyt­núť pri­vát­ne kľú­če k svo­jim cer­ti­fi­ká­tom SSL.

Ho­vor­ca SIS Bra­nis­lav Zva­ra potvr­dil, že návrh už da­li mi­nis­ter­stvu vnút­ra, kto­ré má prá­vo­moc zá­kon po­su­núť do parla­men­tu.

Návrh by mal zme­niť aj 17 ďal­ších práv­nych pred­pi­sov, ok­rem iné­ho aj zá­kon o pod­mien­kach uvá­dzania vý­rob­kov na trh. Mal by v ňom pri­bud­núť pa­rag­raf, pod­ľa kto­ré­ho mu­sí vý­rob­ca ale­bo dis­tri­bú­tor „vý­rob­ku, kto­rý umož­ňu­je uta­jo­va­nie pre­no­su ale­bo ucho­vá­va­nia in­for­má­cií ale­bo iných úda­jov vrá­ta­ne kó­do­va­nia, šif­ro­va­nia a kom­pre­sie", pos­kyt­núť po­lí­cii a taj­nej služ­be zro­zu­mi­teľ­ný ná­vod, aby moh­la úda­je od­šif­ro­vať. Ten­to ná­vod by mal umož­niť de­šif­ro­va­nie bez spo­lup­rá­ce pou­ží­va­te­ľa pro­duk­tu.

V ko­neč­nom dôs­led­ku by to pri niek­to­rých ty­poch pro­duk­tov zna­me­na­lo po­vin­né za­dné vrát­ka, pre­to­že nap­rík­lad dob­ré šif­ro­va­nie ulo­že­ných dát ne­mô­že umož­niť de­šif­ro­vať dá­ta ni­ja­kým spô­so­bom bez spo­lup­rá­ce pou­ží­va­te­ľa. Ak dis­tri­bú­tor pro­duk­tu od­miet­ne ta­ký­to ná­vod pos­kyt­núť, da­ný pro­dukt sa ne­bu­de môcť na Slo­ven­sku pre­dá­vať. Po­ku­ta 166-ti­síc by hro­zi­la pou­ží­va­te­ľom, kto­rí úra­dom po­čas troj­me­sač­nej pre­chod­nej le­ho­ty ne­nah­lá­sia, že už šif­ro­va­cí nás­troj ma­jú.

SIS tvr­dí, že do­voz­co­via šif­ro­va­cích za­ria­de­ní už dnes ma­jú po­dob­nú po­vin­nosť. Pod­ľa zis­te­ní den­ní­ka SME ide o na­ria­de­nie vlá­dy z ro­ku 2001 o tech­nic­kých po­žia­dav­kách na rá­dio­vé za­ria­de­nia. Vý­rob­com a dis­tri­bú­to­rom vy­sie­la­čiek a mo­bi­lov so šif­ro­va­ním sa tu na­ria­ďu­je od­ov­zdať je­ho vzor­ku mi­nis­ter­stvu vnút­ra spo­lu s ná­vo­dom, ako sa dá šif­ro­va­nie pre­lo­miť.

Od­bor­ní­ci na in­for­mač­né tech­no­ló­gie a prá­vo sa zho­du­jú, že ta­ká­to po­vin­nosť je tech­nic­ky nespl­ni­teľ­ná, neús­tav­ná a štát jej pl­ne­nie ne­do­ká­že vy­má­hať.

Zdroj: eko­no­mi­ka.sme.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter