51 % podvádzajúcich používa na kontaktovanie WhatsApp, Facebook alebo Twitter

Vic­to­ria Mi­lan, strán­ka na mi­mo­man­žel­ské ran­de­nie pre že­na­tých, vy­da­té a za­da­ných, zve­rej­ni­la naj­nov­ší pries­kum me­dzi 12 500 * pod­vá­dza­jú­ci­mi že­na­mi a muž­mi z USA, Veľ­kej Bri­tá­nie, Ne­mec­ka, Fran­cúz­ska a Špa­nielska. Pries­kum sa tý­kal spô­so­bu, ako naj­rad­šej kon­tak­tu­jú par­tne­ra. Vý­sle­dok uká­zal, že väč­ši­na pod­vá­dza­jú­cich - 83 % - naj­rad­šej na to vy­uží­va mo­bil.

51 % pod­vá­dza­jú­cich, kto­rí vy­uží­va­jú pri pod­vá­dza­ní mo­bil, ma­jú naj­rad­šej ap­li­ká­cie ako What­sApp, Fa­ce­book ale­bo Twit­ter. Nas­le­du­jú texto­vé sprá­vy (15 %), te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry (13,6 %), e-mai­ly (9,8 %), mo­bil­ná ver­zia Vic­to­rie Mi­lan (8,6 %) a hla­so­vé sprá­vy (2 %).

Väč­ši­na pod­vá­dza­jú­cich, kto­rí sa zú­čas­tni­li v pries­ku­me, pou­ží­va svo­je štan­dar­dné te­le­fón­ne čís­lo. 15 % má inú "taj­nú SIM kar­tu" a ta­jí svo­je mo­bil­né čís­lo. 74 % má pau­šál na­mies­to pred­pla­te­né­ho kre­di­tu na­priek ri­zi­ku, že na fak­tú­re sa kaž­dý me­siac uvá­dza­jú všet­ky čís­la, kto­ré do­tyč­ný kon­tak­to­val cez te­le­fón ale­bo texto­vou sprá­vou.

* Vý­sled­ky pries­ku­mu, kto­rý sa us­ku­toč­nil na vzor­ke 12 500 čle­nov a čle­niek Vic­to­ria Mi­lan (USA, Veľ­ká Bri­tá­nia, Ne­mec­ko, Špa­nielsko a Fran­cúz­sko)

Ako naj­čas­tej­šie kon­tak­tu­ješ svoj­ho par­tne­ra?

Mo­bi­lom 83 %
Cez po­čí­tač 17 %

Ako kon­tak­tu­ješ svoj­ho par­tne­ra po­mo­cou mo­bi­lu?

What­sApp, Fa­ce­book, Twit­ter ale­bo ap­li­ká­cie iných so­ciál­nych mé­dií 51 %
SMS 15 %
Te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry 13.60 %
E-mai­ly 9.80 %
Mo­bil­ná ver­zia Vic­to­rie Mi­lan 8.60 %
Hla­so­vé sprá­vy 2 %

Máš pau­šál ale­bo pred­pla­te­ný kre­dit?

Pau­šál 74 %
Pred­pla­te­nú kar­tu 26 %

Pou­ží­vaš pri svo­jich afé­rach inú SIM kar­tu?

Áno 15 %
Nie 85 %


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter