Francúzske odbory dosiahli zákaz posielania pracovných e-mailov po 18. hodine

email.jpg Vo Fran­cúz­sku má od­bo­ro­vé hnu­tie sil­nú tra­dí­ciu. Naj­nov­šie sa tu od­bo­rom po­da­ri­lo pre­sa­diť pra­vid­lo, pod­ľa kto­ré­ho na­dria­de­ní ne­mô­žu za­mes­tnan­com po­sie­lať e-mai­ly mi­mo pra­cov­né­ho ča­su. Na mno­hých mies­tach to­tiž pra­cov­ní­ci dos­tá­va­jú e-mai­ly od šé­fa aj po tom, čo opus­tia pra­co­vis­ko.

Tý­ka sa to naj­mä prib­liž­ne mi­lió­na ľu­dí, kto­rí pra­cu­jú v di­gi­tál­nom a po­ra­den­skom od­vet­ví. Pod­ľa no­vej do­ho­dy pod­pí­sa­nej za­mes­tná­va­teľ­ský­mi zväz­mi a od­bor­mi za­mes­tnan­ci vy­pnú po 18. ho­di­ne pra­cov­né te­le­fó­ny a za­mes­tná­va­teľ ich nes­mie nú­tiť sle­do­vať po tom­to ča­se pra­cov­né e-mai­ly.

Mi­chel de la For­ce, pred­se­da Kon­fe­de­rá­cie ma­na­žé­rov, sa však naz­dá­va, že v is­tých na­lie­ha­vých prí­pa­doch a za mi­mo­riad­nych okol­nos­tí by ma­lo byť po­sie­la­nie pra­cov­ných e-mai­lov po­vo­le­né aj mi­mo pra­cov­né­ho ča­su.

Vo Fran­cúz­sku sa v ro­ku 1998 za­vie­dol 35-ho­di­no­vý pra­cov­ný týž­deň. No Fran­cú­zi nie sú je­di­ní, kto­rým ro­bí sta­ros­ti, že čo­raz väč­ším roz­ší­re­ním pre­nos­ných za­ria­de­ní sú za­mes­tnan­ci nú­te­ní za­obe­rať sa pra­cov­ný­mi úlo­ha­mi aj mi­mo svoj­ho pra­cov­né­ho ča­su.

Nap­rík­lad v de­cem­bri 2011 Volkswagen ozná­mil, že od­sta­ví fi­rem­né e-mai­lo­vé server­y 30 mi­nút po skon­če­ní pra­cov­né­ho ča­su a zno­va ich spus­tí 30 mi­nút pred je­ho za­čiat­kom.

Zdroj: bbc.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter