Nová výkonná riaditeľka (COO) v spoločnosti Asseco Solutions

Edita Angyalova_ Asseco Solutions.jpg Od 1. ap­rí­la 2014 se­dí v kres­le vý­kon­nej ria­di­teľ­ky spo­loč­nos­ti As­se­co So­lu­tions Edi­ta An­gya­lo­vá. V sku­pi­ne AS­SE­CO nej­de o no­vú tvár. Do spo­loč­nos­ti As­se­co Slo­va­kia (pozn.: ma­ter­ská fir­ma As­se­co So­lu­tions) nas­tú­pi­la eš­te v ro­ku 2004, pri­čom 5 ro­kov pô­so­bi­la na pos­te fi­nan­čnej ria­di­teľ­ky, kde ok­rem iné­ho vied­la aj ús­peš­né pro­jek­ty upi­so­va­nia ak­cií spo­loč­nos­ti na Var­šav­skej bur­ze a sé­riu nás­led­ných ak­vi­zí­cií.

V ap­rí­li toh­to ro­ka pri­ja­la no­vú vý­zvu zo sku­pi­ny As­se­co - stať sa vý­kon­nou ria­di­teľ­kou As­se­co So­lu­tions pre Slo­ven­skú re­pub­li­ku a za­čle­niť sa tak do me­dzi­ná­rod­né­ho pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti.

Edi­ta An­gya­lo­vá štu­do­va­la na bra­tis­lav­skej Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­te, ale na Pod­ni­ko­vo­hos­po­dár­skej fa­kul­te v Ko­ši­ciach. Po štú­diu sa ús­peš­ne etab­lo­va­la v re­gio­nál­nej po­li­ti­ke ako pos­lan­ky­ňa re­gio­nál­ne­ho parla­men­tu Ko­šic­ké­ho sa­mos­práv­ne­ho kra­ja a nes­kôr aj ako pos­lan­ky­ňa NR SR. Po pô­so­be­ní v As­se­co Slo­va­kia od­štar­to­va­la no­vú eta­pu ka­rié­ry v ro­ku 2009 ako ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka v spo­loč­nos­ti QEX, kde bo­la tak­mer 5 ro­kov zod­po­ved­ná za ria­de­nie ce­lej spo­loč­nos­ti s dvo­ma sa­mos­tat­ný­mi di­ví­zia­mi (di­ví­ziu rek­la­my aj sys­té­mov).

As­se­co So­lu­tions mi­nu­lý rok pr­výk­rát prek­ro­či­lo hra­ni­ce Čiech a Slo­ven­ska, keď spo­loč­nosť roz­ší­ri­la svo­ju pô­sob­nosť na tr­hy v Ne­mec­ku, Švaj­čiarsku a Ra­kús­ku, čo sa od­ra­zi­lo aj v no­vej štruk­tú­re pred­sta­ven­stva:

Mar­kus Haller pred­se­da pred­sta­ven­stva (CEO), zod­po­ved­ný za ce­lú sku­pi­nu

Edi­ta An­gya­lo­vá vý­kon­ná ria­di­teľ­ka (COO) zod­po­ved­ná za ria­de­nie v SR

Jiří Hub vý­kon­ný ria­di­teľ (COO) zod­po­ved­ný za ria­de­nie v ČR

Hol­ger Nawra­til vý­kon­ný ria­di­teľ (COO) pre kra­ji­ny ho­vo­ria­ce po ne­mec­ky

Tho­mas Stie­gler fi­nanč­ný ria­di­teľ (CFO) zod­po­ved­ný za fi­nan­čné ria­de­nie v ce­lej sku­pi­ne

Thor­sten Reu­per tech­nic­ký ria­di­teľ (CTO) zod­po­ved­ný za pro­duk­to­vú stra­té­giu a sme­ro­va­nie pro­duk­tov

Zdroj: Asseco SolutionsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter