Európsky parlament odhlasoval zrušenie poplatkov za roaming a zachovanie "internetovej neutrality"

Európ­sky parla­ment (EP) pre­važ­nou väč­ši­nou od­hla­so­val zru­še­nie roa­min­go­vých pop­lat­kov pri vy­uží­va­ní mo­bil­ných te­le­fó­nov. Pos­lan­ci EP vo štvr­tok pod­po­ri­li le­gis­la­tí­vu, na zá­kla­de kto­rej sa do de­cem­bra 2015 pos­tup­ne zru­šia roa­min­go­vé pop­lat­ky v rám­ci 28-člen­nej Európ­skej únie. "To je zmy­sel Európ­skej únie - zba­vo­vať sa ba­riér s cie­ľom uro­biť ži­vot ľah­ším a me­nej nák­lad­ným," po­ve­da­la euro­ko­mi­sár­ka pre di­gi­tál­nu agen­du Neelie Kroe­so­vá.

Zá­ro­veň Európ­sky parla­ment od­hla­so­val za­cho­va­nie tak­zva­nej "inter­ne­to­vej neut­ra­li­ty", čo zna­me­ná, že pre­nos všet­kých dát pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu by sa mal spop­lat­ňo­vať rov­na­ko bez oh­ľa­du na zdroj dát ale­bo na ob­sah. To­to roz­hod­nu­tie je kro­kom s cie­ľom ob­me­dziť mož­nosť ope­rá­to­rov sie­tí pos­ky­to­vať rých­lej­ší inter­net pos­ky­to­va­te­ľom ob­sa­hu za pop­la­tok.

Ana­ly­ti­ci v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho sek­to­ra od­ha­du­jú, že tr­žby te­le­ko­mu­ni­kač­ných fi­riem po zru­še­ní roa­min­go­vých pop­lat­kov prav­de­po­dob­ne kles­nú o prib­liž­ne 5 %. Európ­ska ko­mi­sia (EK) však ar­gu­men­tu­je, že zru­še­nie pop­lat­kov čias­toč­ne vy­kom­pen­zu­je to, že viac spot­re­bi­te­ľov bu­de pou­ží­vať mo­bil­né te­le­fó­ny. Po od­hla­so­va­ní v EP sa tie­to opat­re­nia sta­nú plat­nou le­gis­la­tí­vou schvá­le­ním v Európ­skej ra­de, kto­rá za­stu­pu­je člen­ské štá­ty EÚ.

"Niek­to­ré po­žia­dav­ky EP spĺňa­me už dnes, keď­že už dáv­nej­šie po­nú­ka­me pau­šá­ly, kto­ré ob­sa­hu­jú roa­ming a umož­ňu­je­me tak zá­kaz­ní­kom te­le­fo­no­vať a sur­fo­vať v roa­min­gu za ce­ny ako do­ma bez to­ho, aby mu­se­li pla­tiť za špe­ciál­ny roa­min­go­vý ba­lí­ček," uvied­la ho­vor­ky­ňa Oran­ge Slo­ven­sko Alexan­dra Pis­ku­no­vá. Do­da­la, že kon­krét­ne sta­no­vis­ko k pri­ja­tým opat­re­niam bu­de mož­né pos­kyt­núť až po ich pod­rob­nom preš­tu­do­va­ní.

Pod­ľa ho­vor­cu pre služ­by a fi­nan­cie Slo­vak Te­le­kom Mi­cha­la Ko­re­ca je pred­čas­né vy­jad­ro­vať sa k akým­koľ­vek po­dob­ným návr­hom. "Už od za­ve­de­nia pr­vej re­gu­lá­cie roa­min­gu v ro­ku 2007 bo­la pred­pok­la­da­ná elas­ti­ci­ta tr­hu a pok­ry­tie vý­pad­ku vo vý­no­soch, čo sa ne­potvr­di­lo," kon­šta­to­val. Zá­ro­veň do­dal, že roa­min­go­vá pre­vádz­ka zďa­le­ka ne­na­rást­la tak, aby vy­kry­la vý­raz­né pre­pa­dy v príj­moch ope­rá­to­rov.

"Pok­ra­ču­jú­ca re­gu­lá­cia prip­ra­ví ope­rá­to­rov o eš­te viac pros­tried­kov, kto­ré by inak moh­li vlo­žiť nap­rík­lad do roz­vo­ja sie­tí a no­vých tech­no­ló­gií," uzav­rel Ko­rec s tým, že Slo­vak Te­le­kom má už v sú­čas­nos­ti v ko­mer­čnej po­nu­ke roa­min­go­vé ba­líč­ky, kto­ré umož­ňu­jú vy­uží­vať zá­kaz­ní­kom služ­by v roa­min­gu za ce­ny blíz­ke do­má­cim.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter