V druhom polroku 2013 sme pretelefonovali 4,9 miliardy minút

Za dru­hý polrok 2013 Slo­vá­ci pre­te­le­fo­no­va­li 4,9 mi­liar­dy mi­nút mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi, z to­ho 64 % skon­či­lo vo vlas­tnej mo­bil­nej sie­ti. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (Re­gu­lač­ný úrad - RÚ) Ro­man Vav­ro. Per­cen­tuál­ny po­diel ho­vo­rov do vlas­tnej mo­bil­nej sie­te pri­tom pod­ľa ne­ho kle­sá. V pred­chá­dza­jú­com polro­ku skon­či­lo vo vlas­tnej sie­ti 65 % mi­nút ho­vo­rov a v dru­hom polro­ku 2012 až 69 % mi­nút ho­vo­rov.

Slo­vá­ci v dru­hom polro­ku 2013 ro­zos­la­li 1,1 mi­liar­dy SMS správ a 20,9 mil. MMS správ. V slo­ven­ských mo­bil­ných sie­ťach bo­lo ukon­če­ných 167,2 mil. mi­nút ho­vo­rov, 43,2 mil. SMS správ a 223,9 tis. MMS správ, kto­ré priš­li z inej za­hra­nič­nej mo­bil­nej ale­bo pev­nej sie­te.

Cel­ko­vý po­čet ak­tív­nych SIM ka­riet mo­bil­ných ope­rá­to­rov pou­ží­va­ných na pos­ky­to­va­nie mo­bil­nej te­le­fón­nej služ­by, v tech­no­lo­gic­kých za­ria­de­niach, na pre­vádz­ku GSM brán, služ­by mo­bil­né­ho inter­ne­tu, na te­le­me­triu a po­dob­ne, bol ku kon­cu up­ly­nu­lé­ho ro­ka 6 468 329. Z to­ho na pos­ky­to­va­nie mo­bil­nej te­le­fón­nej služ­by bo­lo 5 776 224. SIM ka­riet s uzat­vo­re­nou plat­nou zmlu­vou (post - paid) bo­lo 3 930 778 a ak­tív­nych pred­pla­te­ných SIM ka­riet (pre - paid) bo­lo 1 845 446.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter