IT talent už nie je doménou chlapcov, ukázala súťaž

Di­ev­ča­tá do­ká­žu rie­šiť lo­gic­ké úlo­hy rov­na­ko ús­peš­ne ako chlap­ci. Potvr­di­li to vý­sled­ky pr­vé­ho ko­la sú­ťa­že Koc­ka­té hla­vy. Ako uká­za­la ana­lý­za vý­sled­kov tes­tu za­me­ra­né­ho na lo­gic­ké a tvo­ri­vé mys­le­nie, v stov­ke naj­ús­peš­nej­ších de­tí sa umies­tni­lo až 40 di­ev­čat.

Pri­tom až osem sa dos­ta­lo do sku­pi­ny "su­per ta­len­to­va­ných de­tí", kto­ré do­ká­za­li vy­pra­co­vať test do 30 mi­nút. Na po­rov­na­nie, ta­kú ús­peš­nosť do­sia­hlo se­dem chlap­cov. Ok­rem to­ho ví­ťa­zom pr­vé­ho ko­la tes­to­va­nia a naj­rý­chlej­ším ús­peš­ným rie­ši­te­ľom sú tiež di­ev­ča­tá.

Sú­ťaž Koc­ka­té hla­vy je ur­če­ná pre štu­den­tov a štu­den­tky ôs­me­ho a de­via­te­ho roč­ní­ka, resp. ter­cie a kvar­ty gym­ná­zií. Má za cieľ pod­po­riť vzde­la­nosť a ot­vo­riť dve­re do IT sve­ta mla­dým ta­len­to­va­ným žia­kom a žiač­kam. V pr­vom ko­le ča­kal na prih­lá­se­né de­ti test. Stov­ka naj­ús­peš­nej­ších te­raz pos­tú­pi do dru­hé­ho ko­la, v kto­rom bu­dú rie­šiť za­da­ný pro­jekt.

Z nich po­ro­ta vy­be­rie de­sať naj­lep­ších. Ich tvor­cov nás­led­ne poz­ve do vzde­lá­va­cie­ho kem­pu, kde spoz­na­jú, aké je to pra­co­vať v me­dzi­ná­rod­nej IT fir­me. Naj­ta­len­to­va­nej­šie­mu účas­tní­ko­vi ale­bo účas­tníč­ke sú­ťa­že or­ga­ni­zá­to­ri ude­lia ce­lo­roč­né šti­pen­dium.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter