MV SR: Vestník v elektronickej podobe ušetrí 12-tisíc eur ročne

Ves­tník Vlá­dy SR by mal byť v bu­dúc­nos­ti vy­dá­va­ný v elek­tro­nic­kej po­do­be a uve­rej­ne­ný by mal byť na strán­ke mi­nis­ter­stva vnút­ra. Roč­ne by tak ma­la elek­tro­nic­ká ver­zia ušet­riť 12-ti­síc eur, agen­tú­ru SI­TA o tom in­for­mo­va­la Mar­ta Fa­bia­no­vá z Tla­čo­vé­ho od­bo­ru Kan­ce­lá­rie mi­nis­tra vnút­ra.

Zá­sa­dy vy­dá­va­nia elek­tro­nic­ké­ho ves­tní­ka ako aj vý­po­čet je­ho ús­po­ry sú ob­sa­hom návr­hu Zá­sad vy­dá­va­nia Ves­tní­ka vlá­dy SR, kto­rý v stre­du 26. mar­ca pred­lo­ží na ro­ko­va­nie vlá­dy mi­nis­ter vnút­ra Ro­bert Ka­li­ňák.

No­vé zá­sa­dy vy­dá­va­nia ves­tní­ka by ma­li za­čať pla­tiť 1. ap­rí­la. Re­zort ušet­rí na nák­la­doch spo­je­ných s tla­čou a dis­tri­bú­ciou ves­tní­ka. Roč­ne by tak ma­la tá­to po­do­ba ušet­riť 12-ti­síc eur, v tom­to ro­ku de­väť­ti­síc eur. Ta­ká­to ver­zia zá­ro­veň umož­ní pruž­nej­šie a rých­lej­šie vy­dá­va­nie ves­tní­ka.

"Ma­te­riál rea­gu­je na zá­me­ry a cie­le Prog­ra­mu ESO, kto­ré­ho pod­sta­tou je v rám­ci re­for­my štát­nej sprá­vy ze­fek­tív­niť, zlac­niť a zmo­der­ni­zo­vať vý­kon štát­nej sprá­vy pre ob­ča­na, rea­gu­je tiež na no­vé us­po­ria­da­nie mies­tnej štát­nej sprá­vy," poz­na­me­nal tla­čo­vý od­bor. Návrh no­vých zá­sad mys­lí aj na ob­ce bez prís­tu­pu na inter­net. V ta­kom prí­pa­de im ok­res­ný úrad bu­de po­sie­lať ves­tník v lis­tin­nej po­do­be.

Vo Ves­tní­ku vlá­dy SR sa pod­ľa návr­hu uve­rej­ňu­jú nap­rík­lad vy­hláš­ky ok­res­ných úra­dov a iných mies­tnych or­gá­nov štát­nej sprá­vy či ozná­me­nia o vy­da­ní smer­níc a vnú­tor­ných pred­pi­sov. Pros­tred­níc­tvom nich mi­nis­ter­stvá a os­tat­né ús­tred­né štát­ne or­gá­ny ria­dia a kon­tro­lu­jú vý­kon štát­nej sprá­vy us­ku­toč­ňo­va­ný ok­res­ný­mi úrad­mi, iný­mi mies­tny­mi or­gán­mi štát­nej sprá­vy, VÚC a ob­ca­mi.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter