Konferencia Develop_IT už tento pondelok

Naj­bliž­ší pon­de­lok sa us­ku­toč­ní kon­fe­ren­cia De­ve­lop_IT pre všet­kých zá­ujem­cov o naj­nov­šie tren­dy v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Ten­to rok je za­me­ra­ná na on­li­ne mar­ke­ting, mo­bil­né ap­li­ká­cie a star­tu­py.

Ok­rem wor­ksho­pov a pred­ná­šok sa účas­tní­ci mô­žu te­šiť aj na pa­ne­lo­vú dis­ku­siu, či networ­kin­go­vú zó­nu. Dos­ta­nú sa tak pria­mo do kon­tak­tu s osob­nos­ťa­mi z IT biz­ni­su. Na De­ve­lop_IT sa pred­sta­via Adam Ma­rek zo spo­loč­nos­ti Via­mo, An­drej Kriš­tú­fek zo Sli.do, Pe­ter Sed­lák z Me­ga&Lo­man a mno­hí ďal­ší.

Kon­fe­ren­cia o naj­nov­ších tren­doch v IT biz­ni­se sa us­ku­toč­ní v pon­de­lok 24.3. na fa­kul­te elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU. Viac in­for­má­cií a re­gis­trá­ciu náj­de­te na www.de­ve­lo­pit.sk.

De­ve­lop_IT už nie­koľ­ko ro­kov or­ga­ni­zu­je štu­den­tská or­ga­ni­zá­cia AIESEC, kto­rej hlav­ným cie­ľom je roz­voj mla­dých ľu­dí pros­tred­níc­tvom praxe v za­hra­ni­čí a na Slo­ven­sku.

DIT_program.jpg

Zdroj: AIESECOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter