Príďte si vyskúšať čítačky kníh do Digipointu v Poluse už tento víkend!

Ma­rec, me­siac kníh, na­do­bú­da v tej­to „rých­lej" do­be, prep­le­te­nej IT vy­mo­že­nos­ťa­mi, tro­cha iný vý­znam. Tra­dič­né tla­če­né kni­hy sa stá­le te­šia ob­ľu­be u či­ta­te­ľov, hlav­ne však u stred­nej a star­šej ge­ne­rá­cie. No ak chce­me kni­ha­mi os­lo­viť aj mlad­ších či­ta­te­ľov, snaž­me sa im po­núk­nuť mož­nos­ti, kto­ré ich nao­zaj os­lo­via a po­mô­žu im náj­sť ku kni­hám ces­tu. Jed­na z mož­nos­tí je vy­uži­tie čí­ta­čiek elek­tro­nic­kých kníh, kto­ré sú dos­ta­toč­ne dy­na­mic­ké a prog­re­sív­ne.

Po­zý­va­me vás na prí­jem­né stret­nu­tie s kni­ha­mi v elek­tro­nic­kej for­me. Za­stav­te sa v ča­se, po­saď­te sa u nás a zo­ber­te do ru­ky čí­tač­ku. Ak ju dr­ží­te pr­výk­rát, nau­čí­me vás s ňou pra­co­vať. Ak ju poz­ná­te, doz­vie­te sa čer­stvé no­vin­ky tý­ka­jú­ce sa vý­vo­ja čí­ta­čiek, no­vi­niek na tr­hu, vý­ho­dy, kto­ré ste do­te­raz mož­no ne­poz­na­li.

V so­bo­tu 15. mar­ca sa na dis­ku­siu s va­mi te­šia Ra­do­van Ščib­rá­ny z Mar­ti­nus.sk a Mi­chal Rei­ter z PC Re­vue.

Ne­de­ľa bu­de ve­no­va­ná rých­lo­kur­zu zruč­né­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý vás nau­čí vy­užiť va­šu čí­tač­ku na maximum.

Od so­bo­ty 15. mar­ca do stre­dy 19. mar­ca vždy od 14:00 do 19:00 vám na skú­ša­nie bu­dú k dis­po­zí­cii čí­tač­ky Pres­ti­gio a iné ty­py.

Zdroj: DIGIPOINT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter