Prieskum: Ženy zarábajú o pätinu menej ako muži

Že­ny za­rá­ba­jú o 21 % me­nej ako mu­ži. Prie­mer­ný plat žien za pos­led­ný rok je pod­ľa pries­ku­mu Pla­ty.sk 754 eur, prie­mer­ný plat mu­žov je 954 eur me­sač­ne. "Ke­by sme po­rov­na­li pla­ty mu­žov a žien na tých is­tých po­zí­ciách, plat žien je op­ro­ti prie­mer­né­mu pla­tu mu­žov niž­ší o 7%," in­for­mo­va­la Mar­ce­la Gle­vic­ká zo spo­loč­nos­ti Pro­fe­sia, kto­rá pre­vádz­ku­je por­tál Pla­ty.sk.

Že­ny čas­tej­šie pra­cu­jú na po­zí­ciách, kto­ré sú hor­šie pla­te­né. Pla­to­vý prie­mer na de­sia­tich naj­čas­tej­šie hľa­da­ných po­zí­ciách cez por­tál Pro­fe­sia.sk u žien je tak­mer o sto eur niž­ší ako na de­sia­tich po­zí­ciách, na kto­rých sa naj­čas­tej­šie chcú za­mes­tnať mu­ži. V ro­ku 2013, naj­viac zo žien, kto­ré si na Pro­fe­sia.sk vy­tvo­ri­li ži­vo­to­pis, sa uchá­dza­lo o po­zí­ciu ad­mi­nis­tra­tív­nej pra­cov­níč­ky, nas­le­do­va­li po­zí­cie asis­ten­tky a sek­re­tár­ky.

Mu­ži vo svo­jich ži­vo­to­pi­soch naj­čas­tej­šie uvá­dza­jú, že by chce­li pra­co­vať na po­zí­ciách vo­dič, sklad­ník a ku­riér. "Keď sme po­rov­na­li pla­ty na de­sia­tich naj­čas­tej­šie uvá­dza­ných po­zí­ciách v ži­vo­to­pi­soch žien a mu­žov, pla­ty na po­zí­ciách uvá­dza­ných u žien sú niž­šie ako u mu­žov," po­ve­dal pro­jek­to­vý ma­na­žér por­tá­lu Pla­ty.sk Mi­ros­lav Dra­vec­ký.

Aj pre vý­ber me­nej pla­te­ných po­vo­la­ní že­ny už na za­čiat­ku ka­rié­ry za­rá­ba­jú o 16 per­cent me­nej ako mu­ži. Pos­tup­ne sa roz­diel me­dzi pla­tom mu­žov a žien eš­te zväč­šu­je a vo ve­ko­vej ka­te­gó­rii od 25 do 34 ro­kov je roz­diel me­dzi plat­mi žien a mu­žov už 21 per­cent. Naj­väč­ší roz­diel v pla­toch je vo ve­ku od 35 do 44 ro­kov, ke­dy roz­diel pred­sta­vu­je až 26

V prie­me­re je roz­diel me­dzi pla­tom žien a mu­žov na rov­na­kej po­zí­cii 7 per­cent, na niek­to­rých po­zí­ciách je však zá­ro­bok že­ny op­ro­ti mu­žo­vi niž­ší až o vy­še štvr­ti­nu. "Jed­ným z dô­vo­dov, pre­čo že­ny za­rá­ba­jú aj na rov­na­kej pra­cov­nej po­zí­cii me­nej ako mu­ži, mô­že byť níz­ka se­ba­dô­ve­ra žien. Už v oča­ká­va­ných pla­toch, kto­ré že­ny uvá­dza­jú vo svo­jich ži­vo­to­pi­soch vi­dí­me, že že­ny ma­jú niž­šie pla­to­vé oča­ká­va­nia ako mu­ži," vy­svet­ľu­je Dra­vec­ký.

Naj­väč­šie pla­to­vé roz­die­ly sú na po­zí­ciách vo vr­cho­lo­vom ma­naž­men­te ako sú eko­no­mic­ký/fi­nanč­ný ria­di­teľ a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, no tiež na po­zí­ciách šéf­ku­chár ale­bo na rôz­nych kon­zul­tant­ských po­zí­ciách.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter