Prieskum: Slovenské ženy sa v počítačoch vyznajú viac ako si muži myslia

Že­ny sú pri vý­be­re po­čí­ta­ča ove­ľa prag­ma­tic­kej­šie ako si mu­ži my­slia. Na far­be že­nám zá­le­ží me­nej ako sa oča­ká­va­lo, po­kiaľ už vo­lia vý­raz­nú far­bu, vy­be­rú si fia­lo­vú. Om­no­ho väč­ší dô­raz kla­dú na vý­kon, vý­drž ba­té­rie a mož­nosť pou­ží­vať no­te­book aj ako tab­let, čo te­da zna­me­ná, že pre­fe­ru­jú for­mát za­ria­de­nia „2 v 1".

Naj­nov­ší pries­kum spo­loč­nos­ti In­tel úpl­ne vy­vra­cia ob­vyk­lé ste­reo­ty­py o po­čí­ta­čo­vo neg­ra­mot­ných blon­dín­kach s ru­žo­vý­mi lap­top­mi. Že­ny sa vo sve­te IT orien­tu­jú om­no­ho lep­šie ako si mu­ži my­slia a na­vy­še sú pri vý­be­re aj prak­tic­kej­šie. Pries­kum spo­loč­nos­ti In­tel sa reali­zo­val v ČR, Ma­ďar­sku a Slo­ven­sku me­dzi 1 877 res­pon­den­tmi vo ve­ku 20 až 40 ro­kov, z to­ho bo­lo 1 239 žien a 638 mu­žov.

Že­ny nie sú ta­ké „IT blon­dí­ny" ako si mu­ži my­slia

Čo sa tý­ka vý­be­ru po­čí­ta­ča, mu­ži ma­jú ten­den­ciu vi­dieť svo­je po­lo­vič­ky ako ne­tech­nic­ké a nes­chop­né správ­ne­ho vý­be­ru. Ako úpl­ne myl­ný sa uká­zal ná­zor, že že­ny vy­be­ra­jú no­te­boo­ky pod­ľa far­by a di­zaj­nu a na vý­kon či pro­ce­sor vô­bec ne­be­rú oh­ľad.

graf-1.jpg

U mu­žov je po­ra­die na pr­vých šty­roch mies­tach vý­kon, pro­ce­sor, ce­na a vý­drž, ďa­lej je to rov­na­ké ako u žien. Vý­sled­ky sú si vo všet­kých troch kra­ji­nách vzác­ne po­dob­né.

Že­ny aj mu­ži sa do­ko­na­le zho­du­jú, po­kiaľ ide o mož­nos­ti od­po­jiť od no­te­boo­ku ob­ra­zov­ku a pou­ží­vať ju sa­mos­tat­ne ako tab­let. Kon­ver­ti­bi­li­tu by uví­ta­lo 71,5 % žien a 70 % mu­žov. Za prís­troj s od­ní­ma­teľ­nou ob­ra­zov­kou by po­tom väč­ši­na žien (81 %) bo­la ochot­ná prip­la­tiť maximál­ne do 120 eur, mu­ži v ČR a SR sú o nie­čo má­lo be­ne­vo­len­tnej­ší. Ob­dob­ne lá­ka aj do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie (72 % žien a 73,4 % mu­žov).

Po­kiaľ dá­me že­nám na vý­ber me­dzi tab­le­tom a ka­te­gó­riou „dva v jed­nom" a ultra­boo­kom, osem­krát viac žien by si vy­bra­lo „dva v jed­nom", u mu­žov by to bo­lo do­kon­ca je­de­násťkrát viac. Ma­ďar­ským špe­ci­fi­kom je vy­so­ká dô­ve­ra k for­má­tu „dva v jed­nom" me­dzi že­na­mi - ako svoj vy­sní­va­ný ich vi­dí iba jed­na tre­ti­na. Stol­ný po­čí­tač u žien ne­le­tí, vy­bra­lo by si ho len 5 % res­pon­den­tiek. Mu­ži k stol­ným po­čí­ta­čom tiah­nu viac (16,5 %), pre­to­že sa viac ve­nu­jú hra­niu po­čí­ta­čo­vých hier.

Na far­be ne­zá­le­ží, a keď už, ve­die čier­na, strie­bor­ná, čer­ve­ná a fia­lo­vá

Z pries­ku­mov vy­šlo naj­avo, že far­ba po­čí­ta­ča neh­rá pre tak­mer 43 % žien ro­lu, v Čes­kej re­pub­li­ke je to do­kon­ca 54 %. Vo fa­reb­nej pa­le­te u žien na Slo­ven­sku prek­va­pi­vo ví­ťa­zí kon­zer­va­tív­na čier­na pred strie­bor­nou a ďal­ší­mi vý­raz­nej­ší­mi far­ba­mi v po­ra­dí čer­ve­ná, fia­lo­vá, bie­la, mod­rá a ze­le­ná. Pre oran­žo­vú, žl­tú ale­bo ru­žo­vú by sa roz­hod­la už len prib­liž­ne jed­na že­na zo sto. V po­rov­na­ní so že­na­mi v ČR a SR vo­lia Ma­ďar­ky far­by, kto­ré sú viac v sú­la­de so ste­reo­typ­mi vy­chá­dza­jú­ci­mi z poh­la­via, ako je nap­rík­lad ru­žo­vá a bie­la.

graf-2.jpg

Zdroj: INTEL


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter