Open source víkend - prednášková akcia v Bratislave

V Bra­tis­la­ve na Fa­kul­te ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky sa po­čas toh­to ví­ken­du 8. - 9. 3. 2014 us­ku­toč­ní pred­náš­ko­vá ak­cia Open sour­ce ví­kend, na kto­rej za­znie 19 pred­ná­šok sú­vi­sia­cich s ot­vo­re­ným sof­tvé­rom, ot­vo­re­ný­mi dá­ta­mi, ve­rej­ný­mi li­cen­cia­mi, ochra­nou súk­ro­mia, bu­dúc­nos­ťou li­nuxových dis­tri­bú­cií, vý­vo­jom sys­té­mo­vých nás­tro­jov pre Li­nux a ďal­ší­mi té­ma­mi. Me­dzi pred­ná­ša­jú­ci­mi sú pop­red­ní od­bor­ní­ci zo Slo­ven­ska a Čes­kej re­pub­li­ky. Ok­rem iné­ho bu­dú pred­sta­ve­né aj dva pô­vod­né slo­ven­ské open sour­ce pro­jek­ty.

De­tai­ly o ak­cii sú uve­de­né na strán­ke:

http://www.soit.sk

Hlav­ným or­ga­ni­zá­to­rom ak­cie je Spo­loč­nosť pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie, a to v spo­lup­rá­ci so štu­den­tmi a ve­de­ním FMFI UK. Ak­cia je ot­vo­re­ná pre všet­kých zá­ujem­cov.

PROG­RAM:

So­bo­ta, 8. ma­rec 2014


09:00 Mar­tin Šech­ný: Pri­ví­ta­nie, pred­sta­ve­nie Spo­loč­nos­ti pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie

09:30 Jiří Eischmann: Bu­douc­nost li­nuxových dis­tri­bu­cí

10:30 Pres­táv­ka

10:45 Erik Kir­schner: pfSen­se - vy­ni­ka­jú­ci open­sour­ce fi­rewall

11:15 Lu­káš Nyk­rýn: sys­temd I - SysV ti­mes one hun­dred!

11:45 Mi­chal Sek­le­tár: sys­temd II - Towards the uni­fied low-le­vel user­spa­ce

12:15 Pres­táv­ka

13:15 Zu­za­na Ada­mo­vá, Ri­chard Bed­ná­rik: Ve­rej­né li­cen­cie a ich ob­chod­né vy­uži­tie

13:45 Zu­za­na Mo­tú­zo­vá: Open sour­ce li­cen­cie a ich pou­ži­tie v ob­chod­nej praxi - ako si vy­brať správ­nu li­cen­ciu pre svoj pro­dukt

14:15 Pe­ter Ha­ne­čák: Open Sour­ce nás­troj(e) na pub­li­ko­va­nie Open Da­ta

14:45 Pres­táv­ka

15:00 Petr Muller: Nás­tro­je pro sta­tic­kou ana­lý­zu ve světě OSS

15:40 Vác­lav Pav­lín: Doc­ker, kon­tej­ne­ry a k če­mu to vlastně je

16:20 Vi­liam Re­páň: Ma­naž­ment iden­tít s pou­ži­tím open sour­ce sof­tvé­ru

17:00 git wor­kshop 

18:10 Sú­ťa­že v prog­ra­mo­va­ní

Ne­de­ľa, 9. ma­rec 2014


09:00 Mar­tin Šech­ný: Etic­ký hac­king - nie­koľ­ko ti­pov s OSS nás­troj­mi

09:40 Pa­vol Lup­ták: Re­gu­lá­cia inter­ne­tu a cen­zú­ra

10:30 Pres­táv­ka

10:45 Mi­chal Hru­šec­ký: Jol­la - Li­nuxový te­le­fon

11:15 Slá­vek Kabr­da: De­vAs­sis­tant - Jak si zjed­no­du­šit vý­voj (ne­jen) na Fe­doře

11:45 Mi­chal Hru­šec­ký: Něco na tom Gen­too je

12:15 Pres­táv­ka

13:15 Šte­fan Szil­va: Ot­vo­re­ný sof­tvér a ot­vo­re­né štan­dar­dy v štát­nej sprá­ve SR - ako ďa­lej?

14:00 Ja­ros­lav Im­rich: Pkcs11In­te­rop - Mul­tip­lat­for­mo­vý nás­troj na prá­cu s či­po­vý­mi kar­ta­mi a eID

14:30 Pa­vol Lup­ták: Ochra­na di­gi­tál­ne­ho súk­ro­mia na An­droid plat­for­me

15:00 Zá­ver

Pl­né zne­nie prog­ra­mu.

Zdroj: SOIT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter