Britský colný a daňový úrad chce zmierniť zdaňovanie bitcoinov

Brit­ský col­ný a da­ňo­vý úrad (HMRC) sa prip­ra­vu­je na to, že zru­ší svo­je plá­ny na zda­ňo­va­nie tran­sak­cií vo vir­tuál­nej me­ne bit­coin. In­for­mo­val o tom den­ník Fi­nan­cial Ti­mes. Len pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi sko­la­bo­va­la Mt. Gox, jed­na z naj­výz­nam­nej­ších búrz s me­nou bit­coin. Po úto­ku hac­ke­rov to­tiž priš­la o vkla­dy in­ves­to­rov v hod­no­te sko­ro 500 mil. USD.

Brit­ský col­ný a da­ňo­vý úrad na stret­nu­tí s brit­ský­mi ob­chod­ník­mi in­for­mo­val, že z tran­sak­cií pros­tred­níc­tvom me­ny bit­coin ne­bu­de vy­be­rať daň z pri­da­nej hod­no­ty (DPH) so sadz­bou 20 % a ne­bu­de zda­ňo­vať ani mar­že. Úrad zá­ro­veň uvie­dol, že daň pre spo­loč­nos­ti, ako aj ďal­šie da­ne bu­de na­ďa­lej vy­be­rať. Trh s vir­tuál­nou me­nou bit­coin má hod­no­tu 7 mld. USD. Žiad­ny pred­sta­vi­teľ brit­ské­ho mi­nis­ter­stva fi­nan­cií tie­to sprá­vy ne­ko­men­to­val.

Bur­za s vir­tuál­nou me­nou bit­coin Mt. Gox po­žia­da­la o ochra­nu pred ve­ri­teľ­mi mi­nu­lý týž­deň. Šéf Mt. Gox Mark Kar­pe­les sa na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii os­pra­vedl­nil za ko­laps spo­loč­nos­ti, za kto­rý pod­ľa ne­ho mô­žu "sla­bé strán­ky jej sys­té­mu".

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter