Väčšina návštevníkov internetu sú roboti, na ľudí pripadá menej ako 40 %

Ma­ji­te­ľov inter­ne­to­vých strá­nok mož­no prek­va­pí fakt, že až 61,5 % náv­štev­ní­kov sú bo­ti. Vy­plý­va to z naj­nov­šie­ho pries­ku­mu spo­loč­nos­ti In­cap­su­la, kto­rá vo svo­jej ana­lý­ze de­lí bo­tov na dob­rých a zlých.

Me­dzi dob­rých ro­bo­tov, kto­ré nav­šte­vu­jú inter­ne­to­vé strán­ky pa­tria napr. vy­hľa­dá­va­cie al­go­rit­my. Za zlých bo­tov sú po­va­žo­va­né hac­ko­va­cie nás­tro­je, spam bo­ti a al­go­rit­my, kto­ré krad­nú ob­sah z webo­vých strá­nok. Dob­rí ro­bo­ti tvo­ria 31 % náv­štev­ní­kov, tí škod­li­ví 30,5 %. Zvyš­ných 38,5 % sú ľu­dia.

Vý­skum je za­lo­že­ný na úda­joch z viac ako 20 ti­síc webo­vých strá­nok z 249 kra­jín, kto­ré vy­ge­ne­ro­va­li viac ako 1,45 mi­liárd náv­štev.

internet_boti_1.jpg

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter