Sony sa chce zbaviť PC divízie Vaio, kúpiť ju vraj malo Lenovo ale všetko je nakoniec inak

Ak­cie spo­loč­nos­ti Le­no­vo v uto­rok kles­li o 16 % po tom, čo sa cez ví­kend ob­ja­vi­la v mé­diách sprá­va o tom, že čín­ska spo­loč­nosť ro­ku­je s ja­pon­skou fir­mou So­ny o mož­nom spo­loč­nom pod­ni­ku, kto­rý by od­kú­pil stra­to­vú di­ví­ziu So­ny Vaio PC a pre­vádz­ko­val ju mi­mo úze­mia Ja­pon­ska.

Ja­pon­ská te­le­ví­zia NHK v so­bo­tu ozná­mi­la, že So­ny a Le­no­vo ve­dú ro­ko­va­nia, kto­ré by moh­li vy­ús­tiť do vzni­ku spo­loč­né­ho pod­ni­ku oboch spo­loč­nos­tí. Le­no­vo sprá­vu od­mie­tlo ko­men­to­vať a spo­loč­nosť So­ny ju ozna­či­la za nep­res­nú, no zá­ro­veň pri­pus­ti­la, že v sú­vis­los­ti so svo­jou stra­to­vou di­ví­ziou zva­žu­je rôz­ne mož­nos­ti.

Špe­ku­lá­cia o spo­loč­nom pod­ni­ku so So­ny priš­la po dvoch hek­tic­kých týž­dňoch, po­čas kto­rých Le­no­vo us­ku­toč­ni­lo zá­mor­ské ak­vi­zí­cie za 5,2 mld. do­lá­rov. Naj­prv to bo­la server­ov­á di­ví­zia IBM, za kto­rú za­pla­ti­lo 2,3 mld. do­lá­rov, a mi­nu­lý týž­deň čín­ska spo­loč­nosť kú­pi­la od Goog­lu di­ví­ziu mo­bil­ných te­le­fó­nov Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty za 2,9 mld. do­lá­rov.

Ten­to krok prek­va­pil in­ves­to­rov a ana­ly­ti­ci naň rea­go­va­li zní­že­ním ra­tin­gu spo­loč­nos­ti. Kú­pa Vaio PC by sa mož­no aj zmes­ti­la do roz­poč­tu Le­no­va, ale in­ves­tí­cia do upa­da­jú­ce­ho biz­ni­su ne­dá­va veľ­ký zmy­sel. Na­po­kon už te­raz 80 % príj­mov Le­no­va po­chá­dza z pre­da­jov PC.

Ja­pon­ské no­vi­ny Nik­kei po­tom v uto­rok pri­nies­li sprá­vu o tom, že So­ny ro­ku­je o pre­da­ji svo­jej PC di­ví­zie s in­ves­tič­ným fon­dom Ja­pan In­dus­trial Par­tners. No­vá spo­loč­nosť by vraj ne­ma­la len pok­ra­čo­vať v pre­da­ji za­ria­de­ní Vaio, ale zvlád­la by aj pop­re­daj­ný servis. Pre­daj­ná ce­na sa od­ha­du­je v roz­me­dzí 391 mil. až 489 mil. do­lá­rov.

V no­vej fir­ma by So­ny ma­lo len ma­lý po­diel. Časť z cel­ko­vé­ho poč­tu tak­mer 1000 pra­cov­ní­kov di­ví­zie by ma­la byť pre­ve­de­ná do no­vej spo­loč­nos­ti, a to vrá­ta­ne ve­dú­cich pra­cov­ní­kov, zvy­šok by sa roz­de­lil do os­tat­ných od­de­le­ní v rám­ci spo­loč­nos­ti So­ny.

A čo by to zna­me­na­lo pre zá­kaz­ní­kov? To zá­vi­sí od to­ho, akou ces­tou sa So­ny vy­dá. Ak si za­cho­vá po­diel v spo­loč­nom pod­ni­ku, zá­kaz­ní­ci by ma­li dos­tá­vať na­ďa­lej tech­nic­kú pod­po­ru na rov­na­kej úrov­ni a ku­pu­jú­ci by ma­li zís­kať rov­na­kú kva­li­tu a ino­vá­cie, kto­ré ro­bia znač­ku Vaio ta­kou ob­ľú­be­nou. A ak So­ny úpl­ne od­pre­dá PC biz­nis Le­no­vu, fa­nú­ši­ko­via Vaio by sa ta­kis­to ne­ma­li čo­ho báť. Veď čín­ska spo­loč­nosť kú­pi­la aj no­te­boo­ko­vú di­ví­ziu IBM a priaz­niv­cov Thin­kPa­dov nes­kla­ma­la.

Zdroj: reu­ters.com
tom­shardware.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter