V projekte štandardizácie ARM sa zúčastňuje aj Microsoft. Na architektúru ARM chce dostať svoje serverové riešenia.

Mic­ro­soft sa pri­po­jil k no­vé­mu pro­jek­tu, kto­rý by mal urý­chliť vý­voj server­ov ARM, a pod­ľa exper­tov to vy­ze­rá tak, že sa vnút­ri ame­ric­ké­ho gi­gan­tu pra­cu­je na pro­duk­toch Win­dows Server a Hy­per-V s pl­nou pod­po­rou ar­chi­tek­tú­ry ARM.

Mic­ro­soft sa roz­ho­dol zú­čas­tniť na vý­vo­ji no­vej špe­ci­fi­ká­cie, kto­rá má po­môcť štan­dar­di­zo­vať plat­for­mu server­ov s pro­ce­sor­mi ARM, tak­že sof­tvé­ro­ví vý­vo­já­ri bu­dú môcť vy­tvá­rať svo­je pro­duk­ty pre ARM s ve­do­mím to­ho, že po­be­žia na server­och od rôz­nych vý­rob­cov. Ok­rem Mic­ro­sof­tu sa v pro­jek­te, kto­rý bol pred­sta­ve­ný mi­nu­lú stre­du na sum­mi­te Open Com­pu­te Pro­ject v ka­li­for­nskom San Jo­sé, bu­dú zú­čas­tňo­vať aj ďal­šie veľ­ké spo­loč­nos­ti vrá­ta­ne li­nuxových vý­vo­já­rov z fi­riem Red Hat, SU­SE ale­bo Ca­no­ni­cal, vý­rob­cov server­ov z Hewlett-Pac­kard a Del­lu a vý­rob­cov pro­ce­so­rov AMD, Ap­plied­Mic­ro, Ca­vium a Texas Instru­ments. Svo­ju pod­po­ru pris­ľú­bi­la aj spo­loč­nosť Cit­rix.

Účasť Mic­ro­sof­tu je o to za­ují­ma­vej­šia, že je­ho pred­sta­vi­te­lia do­te­raz ve­rej­ne neoz­ná­mi­li, že by plá­no­va­li vy­ví­jať ver­ziu ARM svoj­ho server­ov­éh­o sof­tvé­ru, aj keď ame­ric­ká kor­po­rá­cia po­nú­ka ver­ziu ARM svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu pre tab­le­ty s náz­vom Win­dows RT. ARM ozná­mil, že pr­vá ver­zia no­vej špe­ci­fi­ká­cie naz­va­nej Server Ba­se Sys­tem Ar­chi­tec­tu­re bo­la do­kon­če­ná a po­čas stre­dy bo­la zve­rej­ne­ná na je­ho webe.

„Mô­že­me potvr­diť, že sa Mic­ro­soft zú­čas­tňu­je na fó­re oko­lo Server Ba­se Sys­tem Ar­chi­tec­tu­re, a to ako sú­časť na­šich pre­bie­ha­jú­cich snáh o spo­lup­rá­cu s par­tner­mi na tom, aby sme bo­li schop­ní zá­kaz­ní­kom do­dať rie­še­nia, kto­ré chcú," uvie­dol ho­vor­ca Mic­ro­sof­tu v e-mai­le a od­mie­tol pri­tom pos­kyt­núť k vy­hlá­se­niu ďal­šie pod­rob­nos­ti vrá­ta­ne to­ho, či Mic­ro­soft vy­ví­ja server­ov­ý sof­tvér pre server­y ARM. Tie­to server­y, kto­ré sa od kon­ku­ren­cie za­lo­že­nej na ar­chi­tek­tú­re x86 lí­šia nap­rík­lad niž­šou spot­re­bou ener­gie, za­ží­va­jú veľ­ký vzos­tup a fir­my ich čo­raz viac za­čí­na­jú vy­uží­vať na ana­lý­zu dát. Väč­ši­na sof­tvé­ru, kto­rý je pre tie­to sys­té­my dos­tup­ný, je však open sour­ce.

Jed­na zo sil­ných strá­nok plat­for­my je fakt, že brit­ská spo­loč­nosť ARM svo­ju ar­chi­tek­tú­ru pro­ce­so­rov li­cen­cu­je mno­hým vý­rob­com a tí nás­led­ne vy­tvá­ra­jú za­ují­ma­vú po­nu­ku pre kon­co­vých zá­kaz­ní­kov. Na dru­hej stra­ne tre­ba strá­žiť to, aby ne­doš­lo k zby­toč­nej frag­men­tá­cii, te­da trieš­te­niu plat­for­my. ARM pre­to mu­sí za­ru­čiť ur­či­tú mie­ru kom­pa­ti­bi­li­ty bez to­ho, aby svo­jim par­tne­rom zne­mož­ňo­val je­ho plat­for­mu ino­vo­vať. „V ta­kej­to si­tuá­cii mu­sí­te zva­žo­vať dve ro­vi­ny - štan­dar­di­zá­ciu a ino­vá­ciu," po­ve­da­la Lak­shmi Man­dyam z ARM.
No­vá špe­ci­fi­ká­cia má pre­dov­šet­kým de­fi­no­vať zá­klad­né po­žia­dav­ky na ARM SoC (Sys­tem-on-Chip). „Ur­či­tý stu­peň štan­dar­di­zá­cie je dô­le­ži­tý aj z per­spek­tí­vy kon­co­vých zá­kaz­ní­kov, pre­to­že tí, kto­rí vy­uží­va­jú stov­ky či ti­sí­ce server­ov s ar­chi­tek­tú­rou ARM, mu­sia byť schop­ní ap­li­ko­vať no­vé op­ra­vy a ak­tua­li­zá­cie sof­tvé­ru - a to všet­ko mu­sí byť jed­no­du­ché a uni­fi­ko­va­teľ­né," do­da­la Man­dyam. Pod­ľa ARM je však no­vá špe­ci­fi­ká­cia skôr har­dvé­ro­vá ako sof­tvé­ro­vá, a to na­priek to­mu, že na nej pra­cu­jú spo­loč­ne har­dvé­ro­ví aj sof­tvé­ro­ví vý­vo­já­ri.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter