Google vo veľkom nakupuje firmy, ktoré sa zameriavajú na robotiku, domácnosti a AI. Čo tým sleduje?

Inter­ne­to­vý gi­gant kú­pil kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka 7 spo­loč­nos­tí, kto­ré sa ve­nu­jú ro­bo­ti­ke. V ja­nuá­ri toh­to ro­ka ozná­mil ak­vi­zí­cie spo­loč­nos­tí Nest a Deep­Mind.

Ťaž­ko po­ve­dať, aké plá­ny má Goog­le s no­vý­mi ak­vi­zí­cia­mi. V pos­led­nej do­be sa však čo­raz čas­tej­šie spo­mí­na po­jem Inter­net ve­cí, kto­rý ozna­ču­je blíz­ku bu­dúc­nosť, v kto­rej sú všet­ky za­ria­de­nia pri­po­je­né do inter­ne­tu. Nie­len te­le­fó­ny a po­čí­ta­če, ale aj chlad­nič­ky, práč­ky, su­šič­ky, auto­mo­bi­ly, hrian­ko­va­če, in­te­li­gen­tné ter­mos­ta­ty a ďal­šie za­ria­de­nia, kto­ré vy­rá­ba aj Nest.

Pou­ží­va­nie tých­to za­ria­de­ní bu­de ge­ne­ro­vať ob­rov­ské množ­stvo no­vých dát a s tým sú­vi­sí aj veľ­ký mar­ke­tin­go­vý po­ten­ciál. Ta­ký­to typ dát to­tiž­to dnes neexis­tu­je. Goog­le si to uve­do­mu­je a prip­ra­vu­je sa. Chce byť sú­čas­ťou in­te­li­gen­tných do­mác­nos­tí a dá­ta chce po­mo­cou ume­lej in­te­li­gen­cie aj ana­ly­zo­vať. S prí­cho­dom Inter­ne­tu ve­cí bu­dú ná­ro­ky na AI čo­raz ná­roč­nej­šie, pre­to­že aj sa­mot­ná sieť bu­de neus­tá­le kom­plexnej­šia. Goog­le sa chce in­teg­ro­vať do náš­ho kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta, aj mi­mo ob­ra­zo­viek po­čí­ta­čov a mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter