Patentový spor spoločností Samsung a Apple pokračuje

Spo­loč­nosť Sam­sung ne­súh­la­sí s návr­hom spo­loč­nos­ti App­le na tr­va­lý zá­kaz pre­da­ja niek­to­rých mo­de­lov jej smar­tfó­nov

Spo­loč­nosť Sam­sung ne­súh­la­sí s návr­hom spo­loč­nos­ti App­le na tr­va­lý zá­kaz pre­da­ja niek­to­rých mo­de­lov jej smar­tfó­nov. Zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti vo štvr­tok na sú­de uvied­li, že App­le sa sna­ží nah­nať te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom a pre­daj­com pro­duk­tov Sam­sung strach.

Zá­stup­ky­ňa spo­loč­nos­ti Sam­sung Kat­hleen Sulli­va­no­vá po­ve­da­la sud­ky­ni Lu­cy Ko­ho­vej, že zá­kaz pre­da­ja pro­duk­tov Sam­sung by prip­ra­vil spo­loč­nos­ti App­le pô­du na to, aby v krát­kom ča­se priš­la opäť na súd a do­má­ha­la sa zá­ka­zu pre­da­ja aj nov­ších pro­duk­tov Sam­sung. "Zá­kaz by pod­nie­til strach a neis­to­tu spros­tred­ko­va­te­ľov a pre­daj­cov, s kto­rý­mi má Sam­sung veľ­mi dô­le­ži­té zá­kaz­níc­ke vzťa­hy," po­ve­da­la Sulli­va­no­vá.

Pod­ľa zá­stup­cu fir­my App­le Willia­ma Lee­ho po­ro­ta ob­ja­vi­la prib­liž­ne dva tuc­ty mo­de­lov, kto­ré po­ru­šu­jú pa­ten­to­vé prá­va tej­to ame­ric­kej spo­loč­nos­ti. "Pri­ro­dze­ným a neúp­ros­ným vý­sled­kom je súd­ny zá­kaz," po­ve­dal Lee.

Sud­ky­ňa Ko­ho­vá už v mi­nu­los­ti ta­ký­to zá­kaz pre­da­ja za­miet­la. Ame­ric­ký od­vo­la­cí súd jej však v no­vem­bri na­ria­dil, aby sa ce­lou ve­cou zno­va za­obe­ra­la. Sud­ky­ňa neuvied­la, ke­dy roz­hod­ne.

 

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter