Amazon možno postaví svoje logistické centrum v Bratislave

Zdá sa, že plá­no­va­né lo­gis­tic­ké cen­trum ame­ric­ké­ho Ama­zo­nu v stred­nej Euró­pe ne­bu­de stáť v Br­ne, ale v Bra­tis­la­ve. Dô­vo­dom má byť nez­ho­da pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nos­ti a zá­stup­cov mes­ta Br­na. Zá­stup­co­via mes­ta si za­ča­li klásť vy­so­ké pod­mien­ky, kto­ré už ne­mož­no ak­cep­to­vať, a tak pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nos­ti za­ča­li uva­žo­vať o al­ter­na­tí­ve, kto­rou má byť prá­ve na­še hlav­né mes­to Bra­tis­la­va.

Ria­di­teľ de­ve­lo­per­skej spo­loč­nos­ti CTP Re­mon Vos, kto­rá má pos­ta­viť pre Ama­zon ha­lu, sa vy­jad­ril pre čes­ké Hos­po­dářské no­vi­ny tak­to: „Je veľ­mi vy­so­ké ri­zi­ko, že Ama­zon do Br­na nep­rí­de, a po­tom to bu­de pre všet­kých veľ­ké skla­ma­nie."

Ama­zon eš­te mi­nu­lý rok vy­hlá­sil, že chce stih­núť via­noč­nú se­zó­nu 2014, a pre­to by ma­lo byť lo­gis­tic­ké cen­trum do­kon­če­né na je­seň 2014. No­vé za­mes­tna­nie by tak moh­lo náj­sť prib­liž­ne 2-ti­síc ľu­dí a ďal­ších 4-ti­síc by prá­cu moh­lo náj­sť nap­rík­lad po­čas via­noč­nej se­zó­ny.

Blesk_1_Amazon mozno postavi.jpg

No keď­že spo­loč­nosť CTP nech­ce prísť o zá­kaz­ku, po­žia­da­la zá­stup­cov mes­ta Br­na, aby na feb­ruár zvo­la­li mi­mo­riad­ne za­stu­pi­teľ­stvo a potvr­di­li pod­mien­ky in­ves­tí­cie. Tí však ak­tuál­ne ne­ma­jú zá­ujem rie­šiť vznik­nu­tú si­tuáciu a té­me sa chcú ve­no­vať až v mar­ci, čo by bo­lo pod­ľa CTP nes­ko­ro, pre­to­že vý­stav­ba ha­ly má tr­vať prib­liž­ne pol ro­ka.

Re­mon Vos ďa­lej do­dal: „V prí­pa­de, že mi­mo­riad­ne za­stu­pi­teľ­stvo ne­bu­de nap­lá­no­va­né, a v prí­pa­de, že mes­tská ra­da ne­potvr­dí pod­mien­ky, Ama­zon od zá­me­ru in­ves­to­vať v Br­ne od­stú­pi a ze­le­nú dos­ta­ne sklad v Bra­tis­la­ve."

Zdroj: svet-it.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter