Amazon si z open source rád berie, ale späť vraj veľmi neprispieva

Re­dak­tor server­a The­Re­gis­ter.co.uk sa roz­prá­val s via­ce­rý­mi ľud­mi zo spo­loč­nos­ti Ama­zon, kto­rí si my­slia, že ich fir­ma má­lo vra­cia ko­mu­ni­te open sour­ce. Spo­loč­nosť vraj čas­to pou­ží­va pre svoj biz­nis open sour­ce sof­tvér, av­šak je­ho vy­lep­še­nia a op­ra­vy ve­rej­ne ne­pub­li­ku­je.

Uvá­dza­jú, že Ama­zon sto­jí z veľ­kej čas­ti na vy­uží­va­ní open sour­ce kó­du na­pí­sa­nom v Per­le, Ja­ve či C++ a aj do ker­ne­la Li­nuxu. Ama­zon tým­to prís­tu­pom sí­ce ne­po­ru­šu­je li­cen­čné pod­mien­ky open sour­ce sof­tvé­ru, keď­že sof­tvér ne­dis­tri­buu­je, no v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi IT gi­gan­tmi je je­ho pris­pie­va­nie do open sour­ce ko­mu­ni­ty skrom­né.

Vy­svet­le­nie pre­čo Ama­zon o svo­jom po­za­dí ve­ľa nep­rez­rá­dza mô­že byť aj to, že CEO Jeff Bez­os pô­so­bil vo sfé­re fi­nan­čné­ho biz­ni­su, kde exis­tu­je veľ­ká kon­ku­ren­cia a ve­ci sa rých­lo me­nia. Dnes je Ama­zon v kon­ku­ren­cii s veľ­ký­mi ob­chod­ný­mi re­ťaz­ca­mi ako Wal­mart, či­že aj ma­lá tech­no­lo­gic­ká vý­ho­da mô­že zna­me­nať ve­ľa.

Zdroj: the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter