Tržby Facebooku vzrástli o 63 % najmä vďaka reklame v mobiloch

Spo­loč­nosť Fa­ce­book za­zna­me­na­la v štvr­tom kvar­tá­li mi­nu­lé­ho ro­ka ná­rast tr­žieb o 63 %. Cel­ko­vé príj­my spo­loč­nos­ti v sle­do­va­nom ob­do­bí bo­li vo vý­ške 2,585 mld. USD, pri­čom v rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka do­siah­li 1,585 mld. USD.

Ana­ly­ti­ci os­lo­ve­ní v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters pred­pok­la­da­li, že tr­žby spo­loč­nos­ti do­siah­nu 2,33 mld. USD. Čis­tý zisk spo­loč­nos­ti pred­sta­vo­val 523 mil. USD, na jed­nu ak­ciu tak pri­pa­dol zisk 20 cen­tov. V štvr­tom kvar­tá­li pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku spo­loč­nosť Fa­ce­book za­zna­me­na­la čis­tý zisk 64 mil. USD, te­da 3 cen­ty na ak­ciu.

Mo­to­rom ras­tu bo­li na­ďa­lej príj­my z rek­la­my v mo­bil­ných za­ria­de­niach. Tr­žby z tej­to rek­la­my do­siah­li v štvr­tom štvrťro­ku 1,24 mld. USD, pri­čom jej po­diel na cel­ko­vých rek­lam­ných príj­moch bol 53 %, kým v tre­ťom štvrťro­ku to bo­lo 49 %.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter