Google odkúpi spoločnosť, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou

Spo­loč­nosť Goog­le pre­vez­me spo­loč­nosť Deep­Mind Tech­no­lo­gies, kto­rá sa za­obe­rá ume­lou in­te­li­gen­ciou. Spo­loč­nosť Deep­Mind vy­ví­ja ap­li­ká­cie v ob­las­ti si­mu­lá­cií, elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du a po­čí­ta­čo­vých hier. Pod­ľa tech­no­lo­gic­ké­ho spra­vo­daj­ské­ho por­tá­lu Re/co­de za­pla­tí Goog­le za tú­to spo­loč­nosť 400 mil. USD. Ho­vor­ca spo­loč­nos­ti Goog­le sa od­mie­tol k ce­ne vy­jad­riť. Pred­sta­vi­te­lia Deep­Mind sa tak­tiež ne­vy­jad­ri­li.

Goog­le v pos­led­ných ro­koch zvy­šu­je svoj zá­ujem o ume­lú in­te­li­gen­ciu. V ro­ku 2012 ten­to tech­no­lo­gic­ký gi­gant za­mes­tnal Raya Kurzwei­la, kto­rý je po­va­žo­va­ný za špič­ko­vé­ho exper­ta v tej­to ob­las­ti.

V má­ji mi­nu­lé­ho ro­ka Goog­le ozná­mil, že bu­de spo­lup­ra­co­vať s ame­ric­kou Ná­rod­nou agen­tú­rou pre le­tec­tvo a ves­mír (NA­SA) a s nie­koľ­ký­mi uni­ver­zi­ta­mi na pro­jek­te la­bo­ra­tó­ria, kto­ré sa bu­de za­obe­rať prá­ve ume­lou in­te­li­gen­ciou.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter