Najžiadanejšie IT profesie a špecializácie na rok 2014

Kaž­dý rok zve­rej­ňu­jú rôz­ne per­so­nál­ne agen­tú­ry svo­je od­ha­dy, aké IT po­zí­cie bu­dú naj­žia­da­nej­šie. Vzhľa­dom na to, že ob­lasť IT sa rých­lo me­ní, do­chá­dza aj v do­py­te po zod­po­ve­da­jú­cich špe­cia­lis­toch k znač­ným pre­me­nám. No ok­rem zna­los­tí no­vých fe­no­mé­nov, ako je prá­ca s veľ­ký­mi ob­je­ma­mi dát či vý­voj mo­bil­ných ap­li­ká­cií, bu­dú pod­ľa od­bor­ní­kov fir­my ďa­lej hľa­dať i exper­tov na tra­dič­né ob­las­ti, ako je nap­rík­lad vý­voj webov, ria­de­nie pro­jek­tov, IT bez­peč­nosť či za­bez­pe­če­nie kva­li­ty.

Pr­vá časť člán­ku vy­chá­dza z pre­dik­cií od ame­ric­kých agen­túr, kto­ré však mož­no do is­tej mie­ry vďa­ka glo­ba­li­te IT pre­niesť aj na náš re­gión, naj­mä čo sa po­ža­do­va­ných špe­cia­li­zá­cií a ve­do­mos­tí tý­ka. V dru­hej čas­ti po­tom náj­de­te de­tail­nej­ší poh­ľad, za­me­ra­ný pria­mo na si­tuáciu v SR.

Vý­vo­já­ri sú tr­va­lou stá­li­cou

Nie je prek­va­pe­ním, že aj ten­to rok bu­de tr­vať do­pyt po vý­vo­já­roch, obzvlášť po tých, kto­rí ov­lá­da­jú open sour­ce ja­zy­ky. Dô­raz sa bu­de klásť hlav­ne na zna­los­ti Ja­vy, Ru­by a Pyt­ho­nu, nao­pak, už mi­mo stre­du zá­uj­mu sa pos­tup­ne dos­tá­va­jú prog­ra­mo­va­cie ja­zy­ky Mic­ro­sof­tu. Fra­mework .Net tak poz­voľ­na strá­ca svoj ​​vý­znam, ho­ci ve­ľa pro­jek­tov je na ňom eš­te stá­le za­lo­že­ných. Ale pod­ľa exper­tov sa jas­ne pre­ja­vu­je od­klon sme­rom k ot­vo­re­ným tech­no­ló­giám. To potvr­dzu­jú nap­rík­lad zá­stup­co­via per­so­nál­nych agen­túr Mo­dis či Win­terWyman.

„V ob­las­ti mo­bil­né­ho vý­vo­ja do­mi­nu­je zá­ujem fi­riem o skú­se­nos­ti s plat­for­mou iOS od App­lu," ho­vo­rí John Reed, vý­kon­ný ria­di­teľ agen­tú­ry Ro­bert Half Tech­no­lo­gy. Až na dru­hom mies­te je po­tom oby­čaj­ne An­droid, kto­rý sí­ce ve­die v poč­te pre­da­ných prís­tro­jov, ale z hľa­dis­ka ap­li­ká­cií pre biz­nis nie. Pod­ľa Ree­da ne­mož­no vy­lú­čiť ani zá­ujem o plat­for­mu Win­dows Pho­ne, na kto­rú sa Mic­ro­soft sna­ží vý­vo­já­rov pril­ákať a kto­rá do­te­raz hra­la skôr ok­ra­jo­vú úlo­hu. Tu je vý­vo­já­rov s pri­me­ra­ný­mi zna­los­ťa­mi stá­le ne­dos­ta­tok. S nás­tu­pom mo­bil­ných za­ria­de­ní ras­tie aj po­žia­dav­ka na skú­se­nos­ti, ako vy­tvo­riť ap­li­ká­cie, kto­ré bu­dú z mo­bi­lov dob­re pou­ži­teľ­né a ov­lá­da­teľ­né a po­núk­nu dob­rú pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť.

Prá­ce s dá­ta­mi bu­dú žia­da­né

Pod­ľa Ree­da je dnes roz­ho­do­va­nie fi­riem úz­ko na­po­je­né na vý­sled­ky ana­lýz dát a or­ga­ni­zá­cie za tie­to nás­tro­je a sys­té­my mí­ňa­jú ne­ma­lé pe­nia­ze, pre­to­že ve­ria, že im po­mô­žu zvý­šiť ich kon­ku­ren­cies­chop­nosť. „Kaž­dý, kto má s tou­to ob­las­ťou ne­ja­ké skú­se­nos­ti, bu­de fir­ma­mi v tom­to ro­ku vy­hľa­dá­va­ný," tvr­dí Reed. Ide prak­tic­ky o všet­ky po­zí­cie spo­je­né s prá­cou s dá­ta­mi - od vý­vo­já­rov a správ­cov da­ta­báz cez dá­to­vých in­ži­nie­rov, kto­rí štruk­tú­ru­jú dá­ta, až po ana­ly­ti­kov a „dá­to­vých ved­cov", kto­rých úlo­hou je hľa­dať v dá­tach zmys­lupl­né vzor­ce.

Ho­ci sa ho­vo­rí o tom, že tra­dič­ný prís­tup k IT už upa­dá, zá­ujem o niek­to­ré tra­dič­nej­šie po­zí­cie pretr­vá­va. Ide naj­mä o pra­cov­ní­kov so zna­los­ťa­mi za­bez­pe­če­nia kva­li­ty sof­tvé­ru, kto­rí po­čas re­ce­sie bo­li čas­to cie­ľom re­duk­cie a škr­tov, ale te­raz si fir­my uve­do­mu­jú ich dô­le­ži­tosť.

Uchá­dza­či mu­sia poz­nať no­vé tren­dy v IT

Ta­kis­to o pra­cov­ní­kov so zna­los­ťa­mi v IT bez­peč­nos­ti je vy­so­ký do­pyt, ale je ne­vyh­nut­né, aby bo­li dob­re oboz­ná­me­ní s naj­nov­ší­mi tren­dmi v tej­to ob­las­ti. Rov­na­ko bu­dú aj na­ďa­lej v reb­ríč­koch do­py­to­va­ných exper­tov na rok 2014 už tra­dič­ne sie­ťo­ví ad­mi­nis­trá­to­ri, správ­co­via Win­dows a aj za­mes­tnan­ci IT pod­po­ry. Prá­ve ob­lasť tech­nic­kej po­mo­ci pod­ľa Ree­da za­ží­va v sú­čas­nos­ti veľ­ký roz­mach. Sí­ce nej­de zvy­čaj­ne o príl­iš pres­tíž­ne mies­ta, ale náj­sť nao­zaj schop­ných za­mes­tnan­cov hel­pdes­ku je mo­men­tál­ne veľ­mi ťaž­ké. Už len pre­to, že väč­ši­na sa ich sna­ží dos­tať sa po za­pra­co­va­ní na lep­šie pla­te­né a at­rak­tív­nej­šie po­zí­cie.

Množ­stvo IT pro­fe­sio­ná­lov, orien­to­va­ných na tra­dič­né pod­ni­ko­vé IT, sa po­tom už do­ká­za­lo ús­peš­ne preorien­to­vať na no­vé tren­dy a os­vo­ji­lo si ve­do­mos­ti, o kto­ré je te­raz zá­ujem. Všeo­bec­ne je pod­ľa in­for­má­cií agen­tú­ry Ro­bert Half Tech­no­lo­gy na tr­hu prá­ce po­mer­ne veľ­mi ob­me­dze­né množ­stvo ne­za­mes­tna­ných kva­li­fi­ko­va­ných od­bor­ní­kov. Fir­my tak bu­dú mať ná­bor opäť o nie­čo ťaž­ší, zvlášť s oh­ľa­dom na to, že mno­hé z nich chcú pos­tup­ne svo­je IT tí­my roz­ši­ro­vať.

Jack Cullen z agen­tú­ry Mo­dis po­tom tvr­dí, že zlep­še­nie eko­no­mic­kej si­tuácie, kto­ré sa ten­to rok oča­ká­va, bu­de nah­rá­vať do­py­tu nie­len po „tech­ni­koch", ale aj po pro­jek­to­vých ma­na­žé­roch a ana­ly­ti­koch biz­ni­su s tým, ako sa fir­my bu­dú sna­žiť na­sa­dzo­vať no­vé tech­no­ló­gie na zvý­še­nie svo­jej kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti. To potvr­dzu­je zo svo­jej skú­se­nos­ti aj Reed, pod­ľa kto­ré­ho je in­ves­tí­cia do no­vých tech­no­ló­gií jed­na z naj­väč­ších po­lo­žiek vý­dav­kov v prí­pa­de, že fir­my chcú zlep­šiť svo­ju kon­ku­ren­cies­chop­nosť. Ale si­la tech­no­ló­gií sa up­lat­ní až v kom­bi­ná­cii s ľuď­mi, kto­rí ich ve­dia správ­ne vy­uží­vať, a Reed je pres­ved­če­ný, že mož­no oča­ká­vať aj poz­voľ­ný rast pla­tov v IT - as­poň v zá­pad­ných kra­ji­nách, kto­ré sa už z re­ce­sie do veľ­kej mie­ry vy­ma­ni­li.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter