Lenovo chce od IBM odkúpiť divíziu serverov

Čín­ska tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť Le­no­vo pok­ra­ču­je v ro­ko­va­niach o od­kú­pe­ní di­ví­zie low-end server­ov od spo­loč­nos­ti IBM. In­for­mo­va­la o tom agen­tú­ra Reu­ters s od­vo­la­ním sa na in­for­mo­va­ný zdroj. Obid­ve spo­loč­nos­ti už o pre­da­ji ro­ko­va­li v mi­nu­lom ro­ku, no ne­do­hod­li sa na ce­ne a ce­lý pre­daj sa za­sta­vil. Za­tiaľ nie je jas­né, ako ďa­le­ko sa ak­tuál­ne ro­ko­va­nia dos­ta­li a o akých su­mách sa uva­žu­je.

Pod­ľa in­for­má­cií agen­tú­ry Bloom­berg má Le­no­vo o kú­pu di­ví­zie se­rióz­ny zá­ujem a do­ho­da by sa moh­la uza­vrieť po­čas nie­koľ­kých týž­dňov. The Wall Street Jour­nal zá­ro­veň in­for­mo­val, že me­dzi po­ten­ciál­ny­mi zá­ujem­ca­mi o kú­pu je aj spo­loč­nosť Dell. Nie je však jas­né, či má tá­to spo­loč­nosť váž­ny zá­ujem. Pred­sta­vi­te­lia IBM sprá­vy o ro­ko­va­niach ne­ko­men­to­va­li.

Spo­loč­nosť IBM je jed­nou z naj­väč­ších IT spo­loč­nos­tí na sve­te a pod náz­vom Inter­na­tio­nal Bu­si­ness Ma­chi­nes pos­ky­tu­je klien­tom svo­je služ­by už viac ako 100 ro­kov. Ce­los­ve­to­vo pô­so­bí vo vy­še 170 kra­ji­nách, pri­čom roz­ši­ru­je svo­je geog­ra­fic­ké pok­ry­tie, a za­mes­tná­va vy­še 430 ti­síc za­mes­tnan­cov.

Na Slo­ven­sku spo­loč­nosť IBM ak­tív­ne pô­so­bí od ro­ku 1990. Spo­loč­nosť Le­no­vo Slo­va­kia bo­la do Ob­chod­né­ho re­gis­tra SR za­pí­sa­ná v ro­ku 2007. Pred­me­tom jej čin­nos­ti je ná­kup a pre­daj vý­poč­to­vej tech­ni­ky, ško­lia­ca a po­ra­den­ská čin­nosť v ob­las­ti IT, sys­té­mo­vá údr­žba softwéru.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter