Končia sa zlaté časy Intelu? Gigant chystá prepúšťanie.

Ho­ci eš­te pred nie­koľ­ký­mi rok­mi bol In­tel po­va­žo­va­ný za iko­nu kre­mí­ko­vé­ho prie­mys­lu, nad­chá­dza­jú­ca post-PC éra sa vý­raz­ne dotk­la aj toh­to pro­ce­so­ro­vé­ho gi­gan­tu. Ho­ci má In­tel roz­pra­co­va­né množ­stvo pro­jek­tov, pre­da­je pro­ce­so­rov do PC a server­ov už nie sú ta­ké, ako bý­va­li...

Agen­tú­ra Reu­ters v tej­to sú­vis­los­ti zve­rej­ni­la in­for­má­ciu, že In­tel chce ten­to rok zní­žiť po­čet svo­jich za­mes­tnan­cov prib­liž­ne o 5 %. Ana­ly­ti­ci špe­ku­lu­jú o tom, že dô­vo­dom je naj­mä dl­ho­do­bo ne­priaz­ni­vá prog­nó­za vý­vo­ja tr­hu s PC, od kto­ré­ho je In­tel stá­le do veľ­kej mie­ry zá­vis­lý. Eš­te v up­ly­nu­lých ro­koch pri­tom no­vých za­mes­tnan­cov pri­be­ral. Za­tiaľ čo vo vý­roč­nej sprá­ve za rok 2012 uvá­dza 105 000 za­mes­tnan­cov po ce­lom sve­te, ak­tuál­ne je to tak­mer 107 000. Ma­naž­ment sa pre­to roz­ho­dol pre de­fen­zív­nu tak­ti­ku, kto­rá nas­le­du­je po zve­rej­ne­ní pos­led­ných hos­po­dár­skych vý­sled­kov.

Tab­le­ty ov­plyv­ňu­jú bu­dúc­nosť In­te­lu

CEO In­te­lu Brian Kr­za­nich po­čas kon­fe­ren­čné­ho ho­vo­ru k vý­sled­kom za 4. štvrťrok 2013 poz­na­me­nal, že oča­ká­va­nia ne­bo­li spl­ne­né naj­mä pre­to, že oži­ve­nie u fi­rem­ných klien­tov ne­bo­lo ta­ké sil­né, ako sa pred­pok­la­da­lo. Kr­za­nich na­vy­še va­ro­val ana­ly­ti­kov aj in­ves­to­rov, že aj v tom­to ro­ku bu­de pre­bie­hať oži­ve­nie tr­hu s pod­ni­ko­vý­mi sys­té­ma­mi po­ma­ly.

Ana­ly­ti­ci to­tiž po­čí­ta­li s po­mer­ne sil­ný­mi pre­daj­mi v ob­las­ti rie­še­ní pre dá­to­vé cen­trá, ale tie­to pred­po­ve­de sa nespl­ni­li a In­tel oh­lá­sil zisk 51 cen­tov na ak­ciu pri ob­ra­te 13,8 mi­liar­dy do­lá­rov, pri­čom trh ča­kal 52 cen­tov pri ob­ra­te 13,72 mi­liar­dy. Ide sí­ce o re­la­tív­ne ma­lý roz­diel, ale ve­ľa ko­men­tá­to­rov ho pok­la­dá za náz­nak ur­či­tých prob­lé­mov a len má­lo tra­dič­ných hrá­čov v ob­las­ti IT har­dvé­ru do­ká­že v no­vej post-PC ére pro­fi­to­vať tak ako pred­tým.

V tom­to ro­ku sa na­vy­še In­tel po­mer­ne op­ti­mis­tic­ky spo­lie­ha na tab­le­ty, kto­rých ob­jem pre­da­ja by mal vý­raz­ne vzrásť. Pro­ce­so­ry od In­te­lu by ten­to rok ma­li byť už v 40 mi­lió­noch pre­da­ných ku­sov, za­tiaľ čo vla­ni to bo­lo len v 10 mi­lió­noch. Kon­ku­ren­cia zo stra­ny ARM-u je však vy­so­ká a zdá sa, že má­lok­to­rý vý­rob­ca tab­le­tov pre­fe­ru­je pro­ce­so­ry od In­te­lu.

Čias­toč­ný ús­pech zna­me­na­lo nap­rík­lad osa­de­nie tab­le­to­vých Ato­mov do Ga­laxy Ta­bu 3 od Sam­sun­gu, ho­ci ten­to hráč vy­rá­ba vlas­tné či­py ARM a je jed­ným z veľ­kých kon­ku­ren­tov In­te­lu na po­lo­vo­di­čo­vom tr­hu. Náj­sť dnes pro­ce­sor od In­te­lu v smar­tfó­noch je však stá­le skôr vý­ni­moč­ný prí­pad. Net­boo­ky, v kto­rých sa In­te­lu po­da­ri­lo zís­kať úpl­nú do­mi­nan­ciu, už te­raz prak­tic­ky vy­miz­li z tr­hu, a te­da s príj­ma­mi z toh­to seg­men­tu ne­mož­no už po­čí­tať.

Bez zmien to ne­pôj­de

Ho­vor­ca In­te­lu Chris Kraeuter ho­vo­rí, že roz­hod­nu­tie o zní­že­ní poč­tu za­mes­tnan­cov ne­bo­lo jed­no­du­ché, ale je ne­vyh­nut­né na roz­voj biz­ni­su je­ho fir­my. Bliž­šie však neš­pe­ci­fi­ko­val, kto­rých od­de­le­ní či geog­ra­fic­kých lo­ka­lít sa má pre­púš­ťa­nie dot­knúť. Len neur­či­to poz­na­me­ná­va, že niek­to­ré ak­ti­vi­ty bu­dú prio­rit­né pred iný­mi. Ok­rem pre­pus­te­nia tak mož­no oča­ká­vať aj pre­su­ny za­mes­tnan­cov a ne­na­be­ra­nie no­vých za­mes­tnan­cov na­mies­to tých, kto­rí ten­to rok od­ídu do dô­chod­ku.

Ko­men­tá­to­ri už dlh­šie oča­ká­va­li, že po­dob­ná si­tuácia nas­ta­ne, ak sa In­te­lu ne­po­da­rí vý­raz­nej­šie pre­sa­diť v no­vej ge­ne­rá­cii mo­bil­ných za­ria­de­ní. Ho­ci In­tel už in­ves­to­val ne­ma­lé pros­tried­ky do vý­vo­ja mo­bil­ných či­pov, ich vy­uži­tie zos­tá­va stá­le skôr ok­ra­jo­vé. V sú­vis­los­ti s nut­nos­ťou ús­por sa opäť za­čí­na ho­vo­riť aj o bu­dúc­nos­ti 64-bi­to­vých či­pov Ita­nium, kto­rých vý­voj je po­mer­ne nák­lad­ný a nie je zrej­mé, či pros­tried­ky do ne­ho in­ves­to­va­né sa vô­bec vrá­tia.

Zá­ujem tr­hu o tie­to pro­ce­so­ry to­tiž prie­bež­ne kle­sá a ich po­zí­ciu stá­le čas­tej­šie nah­rá­dza­jú kla­sic­ké server­ov­é pro­ce­so­ry x86, kto­ré do­ká­žu po­núk­nuť už po­dob­nú spo­ľah­li­vosť, čas­to aj vy­šší vý­kon, a to pri vý­raz­ne niž­šej ce­ne.

Ta­kis­to neús­pech Mic­ro­sof­tu s Win­dows 8 do­pa­dol vo svo­jom dôs­led­ku prá­ve na In­tel. Aj App­le, kto­rý je tra­dič­ným od­be­ra­te­ľom je­ho pro­ce­so­rov, sa pod­ľa mno­hých sig­ná­lov pos­tup­ne prip­ra­vu­je na to, aby je­ho bu­dú­ce no­te­boo­ky moh­li byť osa­de­né pro­ce­sor­mi vlas­tnej vý­ro­by, pre­to­že pos­led­né ge­ne­rá­cie či­pov ARM sa svo­jím vý­ko­nom za­čí­na­jú blí­žiť pro­ce­so­rom v PC.

Sú­vi­sia­ce člán­ky:

Zisk fir­my In­tel ne­napl­nil oča­ká­va­nia

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter