Amazon chce používateľom posielať tovar ešte pred tým, než si ho objednajú

Inter­ne­to­vý ob­chod Ama­zon plá­nu­je vy­užiť dro­nov pri do­ru­čo­va­ní zá­sie­lok a ako do­ka­zu­je naj­nov­ší pa­tent, zá­kaz­ní­kom chce po­sie­lať aj to­var, kto­rý si eš­te neob­jed­na­li.

Na pr­vý poh­ľad ne­lo­gic­ký sys­tém má z poh­ľa­du ob­chod­né­ho re­ťaz­ca po­mer­ne ro­zum­né vy­svet­le­nie. Ama­zon vie, čo si chce­te ob­jed­nať a to­var vám poš­le pre­dom, aby ste ne­mu­se­li na to­var ča­kať. Dneš­né na­ku­po­va­nie to­tiž­to fun­gu­je ta­kým spô­so­bom, že pou­ží­va­teľ si ob­jed­ná pro­duk­ty a nie­koľ­ko dní ča­ká na ich do­ru­če­nie. Ama­zon to chce zme­niť.

Ama­zon po­žia­dal o pa­ten­to­va­nie tzv. „anti­ci­pa­to­ry ship­ping" služ­by v augus­te 2012, žia­dosť bo­la schvá­le­ná po­čas mi­nu­lo­roč­ných Via­noc. Za­tiaľ nie je zná­me, ke­dy ob­chod no­vú služ­bu uve­die do os­trej pre­vádz­ky.

amazon_1.png

Ako však vy­plý­va z po­pi­su pa­ten­tu, Ama­zon ne­bu­de zo svo­jej cen­trá­ly po­sie­lať pro­duk­ty na kon­krét­ne ad­re­sy. To­var roz­de­lí a poš­le do jed­not­li­vých re­gió­nov ale­bo kra­jín. Kon­krét­nu ad­re­su do­ru­če­nia dopl­ní po­čas do­ru­čo­va­nia ba­líč­ka. Ho­ci Ama­zon pred­pok­la­dá vy­so­kú per­cen­tuál­nu ús­peš­nosť sys­té­mu, v niek­to­rých prí­pa­doch do­ru­čí to­var zá­kaz­ní­ko­vi aj keď si ho neob­jed­ná - ako dar­ček.

Služ­ba anti­ci­pa­to­ry ship­ping vy­uží­va Big Da­ta v praxi. Ama­zon má k dis­po­zí­cii množ­stvo úda­jov, kto­ré do­ká­že ana­ly­zo­vať a na zá­kla­de to­ho od­had­núť, aký to­var si pou­ží­va­teľ v naj­bliž­šej do­be mož­no kú­pi. Ob­chod­ný re­ťa­zec pra­cu­je v rám­ci ana­lý­zy s his­to­ric­ký­mi, ale aj geo­lo­kač­ný­mi dá­ta­mi.

Sú­vi­sia­ce člán­ky:
Ama­zon plá­nu­je do­ru­čo­vať zá­siel­ky pros­tred­níc­tvom dro­nov
Ama­zon prip­ra­vu­je Appstream, svo­je clou­do­vé hra­nie

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter