IBM zainvestuje do dátových centier viac ako 1,2 mld. USD

Spo­loč­nosť IBM in­ves­tu­je viac ako 1,2 mld. USD a na pia­tich kon­ti­nen­toch vy­bu­du­je cel­ko­vo 15 no­vých dá­to­vých cen­tier. Spo­loč­nosť chce to­tiž roz­ší­riť svo­je clou­do­vé služ­by, dos­tať sa na no­vé tr­hy a zís­kať no­vých zá­kaz­ní­kov.

No­vé clou­do­vé cen­trá IBM pos­ta­ví vo Was­hin­gto­ne D.C., v Mexico Ci­ty, v Dalla­se, v Čí­ne, v Hong Kon­gu, ale aj v Lon­dý­ne, v Ja­pon­sku, v In­dii a v Ka­na­de. Spo­loč­nosť zá­ro­veň v ro­ku 2015 plá­nu­je svo­ju expan­ziu na tr­hy na Blíz­kom vý­cho­de a v Af­ri­ke.

Prip­ra­vo­va­ná in­ves­tí­cia zvý­ši po­čet dá­to­vých cen­tier IBM v tom­to ro­ku na šty­rid­sať a zdvoj­ná­so­bí clou­do­vú ka­pa­ci­tu v pros­pech spo­loč­nos­ti Sof­tLayer. Tá­to spo­loč­nosť pre­na­jí­ma spo­loč­nos­tiam pries­tor na us­klad­ne­nie dát a IBM ju mi­nu­lý rok zís­ka­la za 2 mld. USD.

Mno­ho spo­loč­nos­tí vy­uží­va clou­do­vé služ­by a pre­na­jí­ma si te­da po­čí­ta­čo­vé ka­pa­ci­ty na ulo­že­nie dát spo­lu s vy­ží­va­ním ďal­ších slu­žieb dá­to­vé­ho cen­tra. Tie­to služ­by sú lac­nej­šie než údr­žba vlas­tných za­ria­de­ní. Spo­loč­nosť IBM in­for­mo­va­la, že ak­vi­zí­cia spo­loč­nos­ti Sof­tLayer jej pri­nies­la 2 400 no­vých klien­tov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter