Zisk firmy Intel nenaplnil očakávania

Zisk spo­loč­nos­ti In­tel Corp za štvr­tý kvar­tál bol mier­ne niž­ší, ako sa oča­ká­va­lo. Ok­rem to­ho prog­nó­za ame­ric­ké­ho vý­rob­cu či­pov pre pr­vý štvrťrok je opatr­ná, čo nez­men­šu­je oba­vy zo spo­ma­ľo­va­nia od­vet­via vý­ro­by osob­ných po­čí­ta­čov.

Za ok­tó­ber až de­cem­ber fir­ma do­siah­la čis­tý zisk 2,6 mld. USD, či­že 51 cen­tov na ak­ciu, čo bol me­dzi­roč­ný rast z úrov­ne 2,5 mld. USD, či­že 48 cen­tov na ak­ciu. Trh však oča­ká­val, že In­tel za štvr­tý kvar­tál vy­ká­že zisk na ak­ciu v su­me 52 cen­tov.

Tr­žby spo­loč­nos­ti In­tel za štvr­tý kvar­tál me­dzi­roč­ne po­sil­ni­li na 13,8 mld. USD z úrov­ne 12,5 mld. USD. Ana­ly­ti­ci, kto­rých vo svo­jom pries­ku­me os­lo­vi­la agen­tú­ra Reu­ters, prog­nó­zo­va­li tr­žby za ok­tó­ber až de­cem­ber vo vý­ške 13,72 mld. USD. V pr­vom štvrťro­ku toh­to ro­ka fir­ma oča­ká­va tr­žby na úrov­ni 12,8 mld. USD s mož­nos­ťou od­chýl­ky o 500 mil. USD sme­rom na­hor ale­bo na­dol.

In­tel len po­ma­ly pris­pô­so­bu­je svo­je pro­ce­so­ry pre smar­tfó­ny a tab­le­ty a to­mu­to tr­hu te­raz do­mi­nu­jú je­ho kon­ku­ren­ti, ako sú fir­my Qual­comm Inc a Sam­sung Elec­tro­nics Co Ltd. Ak­cie fir­my In­tel vo štvr­tok po­čas predĺže­né­ho ob­cho­do­va­nia kles­li o 4,8 %.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter