Martin Murgáč novým generálnym riaditeľom IBM Slovensko

Martin Murgac1.JPG No­vým ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom IBM Slo­ven­sko sa stal od 1. ja­nuá­ra 2014 Mar­tin Mur­gáč, do­te­raj­ší ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti IBM na Slo­ven­sku. Vy­me­no­va­nie Mar­ti­na Mur­gá­ča do po­zí­cie ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa IBM Slo­ven­sko nad­vä­zu­je na vy­ni­ka­jú­ce ob­chod­né vý­sled­ky, kto­ré IBM na Slo­ven­sku do­siah­la v pos­led­ných ro­koch.

Do po­zí­cie ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa re­gió­nu IBM Cen­tral (Čes­ká re­pub­li­ka a Slo­ven­ská re­pub­li­ka) nas­tú­pil od 1. ja­nuá­ra 2014 Bra­nis­lav Šebo, kto­rý bol do kon­ca mi­nu­lé­ho ro­ka ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti IBM na Slo­ven­sku. Bra­nis­lav Šebo je zá­ro­veň od za­čiat­ku toh­to ro­ka no­vým ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti IBM v Čes­kej re­pub­li­ke.

„Rých­ly vý­voj tech­no­ló­gií a ve­dú­ce pos­ta­ve­nie IBM v ob­las­ti sof­tvé­ru, har­dvé­ru, kon­zul­tač­ných, ako aj tech­no­lo­gic­kých slu­žieb nám umož­ňu­jú pos­ky­to­vať zá­kaz­ní­kom rie­še­nia, s kto­rý­mi zís­ka­jú nás­kok pred kon­ku­ren­ciou. Pev­ne ve­rím, že sa eš­te vý­raz­nej­šie pre­sa­dí­me na tr­hu aj v rie­še­niach big da­ta a v ob­las­ti clou­du," ho­vo­rí Mar­tin Mur­gáč.

Mar­tin Mur­gáč v IBM Slo­ven­sko pô­so­bí od ro­ku 2002. Vo fir­me za­stá­val via­ce­ro ma­na­žér­skych po­zí­cií. V ro­koch 2007 až 2011 bol ria­di­te­ľom kon­zul­tač­nej di­ví­zie IBM Slo­ven­sko. Mar­tin Mur­gáč je ab­sol­ven­tom Fa­kul­ty ma­naž­men­tu Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve.

Bra­nis­lav Šebo v spo­loč­nos­ti IBM pra­cu­je od ap­rí­la 2008. Ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom IBM Slo­ven­sko bol od 1. ja­nuá­ra 2011. Vy­štu­do­val Eko­no­mic­kú uni­ver­zi­tu v Bra­tis­la­ve, pop­ri štú­diu ús­peš­ne pod­ni­kal a nes­kôr pô­so­bil ako ma­na­žér vo via­ce­rých IT spo­loč­nos­tiach. Ti­tul MBA zís­kal na Uni­ver­si­ty of Pit­tsburgh, Katz Gra­dua­te School of Bu­si­ness, USA.

Sú­vi­sia­ce člán­ky:

IBM vy­tvo­rí di­ví­ziu Wat­son za mi­liar­du do­lá­rov

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter