Čoraz viac mobilných aplikácií bude dostupných zadarmo, na ich predaji zarobí len zlomok vývojárov

Pou­ží­va­te­lia čo­raz čas­tej­šie ob­ja­vu­jú mo­bil­né ap­li­ká­cie na od­po­rú­ča­nie svo­jich pria­te­ľov či so­ciál­nych sie­tí ale­bo na zá­kla­de rek­lám na­mies­to to­ho, aby sa preh­ra­bá­va­li ti­síc­ka­mi dos­tup­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Pre­to sa pre­sa­dí len men­ší po­čet ap­li­ká­cií. V dôs­led­ku to­ho spo­loč­nosť Gar­tner pred­po­ve­dá, že v ro­ku 2018 pri­ne­sie me­nej ako 0,01 % ap­li­ká­cií ur­če­ných pre spot­re­bi­te­ľov fi­nanč­ný ús­pech pre svo­jich vý­vo­já­rov.

„Ob­rov­ské množ­stvo mo­bil­ných ap­li­ká­cií mô­že naz­na­čo­vať, že sa z nich sta­ne no­vý zdroj príj­mov, kto­rý pri­ne­sie obo­ha­te­nie pre mno­hých," po­ve­dal Ken Du­la­ney, vice­pre­zi­dent a vý­znam­ný ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Gar­tner. „Na­še ana­lý­zy však uka­zu­jú, že väč­ši­na mo­bil­ných ap­li­ká­cií ne­vyt­vá­ra zisk a mno­hé z nich ani nie sú ur­če­né na to, aby ge­ne­ro­va­li príj­my, ale vy­uží­va­jú sa na bu­do­va­nie po­ve­do­mia o znač­ke a pro­duk­te, prí­pad­ne sú ur­če­né len na zá­ba­vu."

Trh s mo­bil­ný­mi ap­li­ká­cia­mi cha­rak­te­ri­zu­je Ken Du­la­ney ako „hyper­ak­tív­ny", exis­tu­je to­tiž viac ako 200 vý­vo­jár­skych plat­fo­riem a mi­lió­ny vý­vo­já­rov, kto­rí ich vy­uží­va­jú rov­na­ko ako aj open sour­ce nás­tro­je na vý­voj mo­bil­ných ap­li­ká­cií.

Ve­ľa mo­bil­ných ap­li­ká­cií je za­dar­mo a ne­ge­ne­ru­je pria­me príj­my. Gar­tner pred­pok­la­dá, že v ro­ku 2017 bu­dú až 94,5 % downloa­dov tvo­riť ap­li­ká­cie za­dar­mo a ich po­čet bu­de na­ras­tať. V ro­ku 2012 tvo­ri­li ap­li­ká­cie dos­tup­né za­dar­mo 89,6 % všet­kých stiah­nu­tých ap­li­ká­cií, mi­nu­lý rok to už bo­lo 91 %.

Keď­že čo­raz viac ap­li­ká­cií bu­de k dis­po­zí­cii za­dar­mo, bu­dú sa me­niť zdro­je príj­mov vý­vo­já­rov - bu­dú sa pre­sú­vať od pla­tieb za ap­li­ká­cie do príj­mov z rek­la­my a pre­da­jov dopl­nkov for­mou in-app ná­ku­pov. Kým v ro­ku 2013 tvo­ri­li pre­da­je ap­li­ká­cií 75,9 % príj­mov vý­vo­já­rov, v ro­ku 2017 to má byť už len 37,8 % a až 48,2 % ich príj­mov bu­de po­chá­dzať z pre­da­jov dopl­nkov.

Zdroj: gar­tner.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter