Svetový predaj PC síce opäť klesol ale už sa stabilizuje

Ce­los­ve­to­vé do­dáv­ky osob­ných po­čí­ta­čov ma­loob­chod­ní­kom vo štvr­tom kvar­tá­li mi­nu­lé­ho ro­ka me­dzi­roč­ne pok­les­li o 6,9 % na 82,6 mil. ku­sov. Pod­ľa úda­jov, kto­ré zve­rej­ni­la ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner, tak kle­sa­li už sied­my me­siac v ra­de. Dô­vo­dom je hlav­ne vy­so­ký do­pyt po tab­le­toch a smar­tfó­noch. Ten ras­tie hlav­ne na roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hoch.

Jed­not­kou na tr­hu bo­lo s po­die­lom 18,1 % a ne­ce­lý­mi 15 mil. pre­da­ných po­čí­ta­čov Le­no­vo. S tr­ho­vým po­die­lom 16,4 % ho tes­ne nas­le­do­va­lo HP. Tre­tí Dell do­sia­hol po­diel 11,8 per­cen­ta. Pr­vú päť­ku naj­ús­peš­nej­ších vý­rob­cov uzav­re­li Acer a Asus.

V re­gió­ne Euró­py, Blíz­ke­ho vý­cho­du a Af­ri­ky (EMEA) do­dáv­ky po­čí­ta­čov v pos­led­nom kvar­tá­li vla­ňaj­ška kles­li me­dzi­roč­ne o 6,7 % na 25,8 mil. za­ria­de­ní. Pok­les sa však op­ro­ti pos­led­ným sied­mim kvar­tá­lom zmier­nil. Ob­jem do­dá­vok v re­gió­ne po­tia­hol hlav­ne do­pyt zo stra­ny fi­riem. Spot­re­bi­te­lia siah­li skôr po tab­le­toch, kto­rých pre­daj stú­pol hlav­ne v ob­do­bí via­noč­ných sviat­kov.

Pre­li­mi­na­ry Worldwide PC Ven­dor Unit Ship­ment Es­ti­ma­tes for 2013 (Units)Com­pa­ny

2013 Ship­ments

2013 Mar­ket Sha­re (%)

2012 Ship­ments

2012 Mar­ket Sha­re (%)

2013-2012 Growth (%)

Le­no­vo

53,272,522

16.9

52,187,653

14.9

2.1

HP

51,252,229

16.2

56,505,757

16.1

-9.3

Dell

36,788,285

11.6

37,611,247

10.7

-2.2

Acer Group

25,689,496

8.1

35,745,401

10.2

-28.1

Asus

20,030,837

6.3

24,339,951

6.9

-17.7

Ot­hers

128,934,147

40.8

144,669,689

41.2

-10.9

Grand To­tal

315,967,516

100.0

351,059,698

100.0

-10.0

Zdroj: Gar­tner


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter