IBM vytvorí divíziu Watson za miliardu dolárov

Spo­loč­nosť IBM vy­tvo­rí no­vú Wat­son di­ví­ziu za mi­liar­du do­lá­rov. Vznik­ne tak IBM Wat­son Group, kto­rej cie­ľom bu­de roz­voj a pre­nik­nu­tie no­vých ino­vá­cií spo­je­ných so su­per­po­čí­ta­čom Wat­son do ko­mer­čnej sfé­ry. „IBM sa tým­to kro­kom roz­hod­la pre urý­chle­nie pre­sa­de­nia no­vej trie­dy sof­tvé­ru, slu­žieb a ap­li­ká­cií, kto­ré bu­dú čer­pať z poz­nat­kov a schop­nos­tí su­per­po­čí­ta­ča Wat­son v ob­las­ti ana­lý­zy pri­ro­dze­né­ho ja­zy­ka, s vy­uži­tím veľ­ké­ho ob­je­mu dát, tzv. Big Da­ta," spres­ni­la spo­loč­nosť.

IBM in­ves­tu­je do Wat­son Group, kto­rá sa za­me­ria­va na vý­skum a vý­voj kog­ni­tív­nych ap­li­ká­cií v clou­de, ako aj ich vy­uži­tie v ko­mer­čnom pros­tre­dí, viac ako mi­liar­du do­lá­rov.

Z to­ho 100 mi­lió­nov do­lá­rov je ur­če­ných na roz­voj joint-ven­tu­re pro­jek­tov, kto­ré bu­dú pod­po­ro­vať vý­voj sof­tvé­ro­vých ap­li­ká­cií v clou­de, s vy­uži­tím schop­nos­tí su­per­po­čí­ta­ča Wat­son.

Sof­tvé­ro­ví vý­vo­já­ri po ce­lom sve­te mô­žu dnes su­per­po­čí­tač Wat­son vy­uží­vať pri tvor­be ap­li­ká­cií na bá­ze clou­du. Wat­son je 24 krát rých­lej­ší, je ove­ľa „múd­rej­ší", je­ho vý­kon sa zlep­šil o 2400 per­cent a je o 90 per­cent men­ší.

Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií bu­de IBM Wat­son Group tvo­riť prib­liž­ne dve­ti­síc od­bor­ní­kov. Ich cie­ľom bu­de navr­ho­vať a vy­ví­jať no­vé tech­no­ló­gie pos­ta­ve­né na kog­ni­tív­nych ino­vá­ciách su­per­po­čí­ta­ča Wat­son v ob­las­ti zdra­vot­níc­tva, ma­loob­cho­du, ces­tov­né­ho ru­chu a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Spo­mí­na­nú di­ví­ziu bu­de viesť Mi­ke Ro­din, kto­rý na­pos­le­dy pô­so­bil ako se­nior vice­pre­zi­dent IBM Software So­lu­tions Group. "Wat­son je jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších ino­vá­cií vo viac ako sto­roč­nej his­tó­rii IBM, o kto­rú sa chce­me po­de­liť s ce­lým sve­tom," kon­šta­to­val se­nior vice­pre­zi­dent IBM Wat­son Group Mi­ke Ro­din.

Video:

Zdroj: IBM


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter