Rezort obrany chce obstarať IT služby za takmer 7 mil. eur.

Mi­nis­ter­stvo ob­ra­ny (MO) SR chce ob­sta­rať IT služ­by v pred­pok­la­da­nej hod­no­te 6,984 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Vy­plý­va to z Do­dat­ku k Úrad­né­mu ves­tní­ku EÚ. Pred­me­tom zá­kaz­ky je za­bez­pe­če­nie slu­žieb roz­vo­ja a servisn­ej pod­po­ry in­teg­ro­va­né­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu Mi­nis­ter­stva ob­ra­ny Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Za­dá­va­teľ sta­no­vil le­ho­tu na do­kon­če­nie zá­kaz­ky v tr­va­ní 48 me­sia­cov. Ve­rej­ný ob­sta­rá­va­teľ po­ža­du­je zá­bez­pe­ku 150 tis. eur.

Uchá­dza­či mu­sia preu­ká­zať vý­šku ob­ra­tu za pos­led­né tri hos­po­dár­ske ro­ky mi­ni­mál­ne 5,25 mil. eur bez DPH. Ok­rem iné­ho zá­ujem­co­via mu­sia pred­lo­žiť re­fe­ren­ciu za ob­do­bie ro­kov 2010 až 2012, kto­rá sa tý­ka­la ap­li­kač­nej pod­po­ry sys­té­mu SAP v oz­bro­je­ných si­lách a si­lo­vých re­zor­toch v hod­no­te mi­ni­mál­ne je­den mi­lión eur bez DPH. Ob­sta­rá­va­teľ po­ža­du­je aj roz­siah­lu tech­nic­kú spô­so­bi­losť.

Sú­ťaž je ot­vo­re­ná, pri­čom za­dá­va­teľ sa roz­ho­dol vy­užiť elek­tro­nic­kú auk­ciu. O ví­ťa­zo­vi roz­hod­ne eko­no­mic­ky naj­vý­hod­nej­šia po­nu­ka s tým, že ob­sta­rá­va­teľ sta­no­vil aj ďal­šie kri­té­ria, kto­ré ma­jú pri­de­le­nú re­la­tív­nu vá­hu. Uchá­dza­či mô­žu pred­kla­dať po­nu­ky ale­bo žia­dos­ti o účasť do 17. feb­ruára.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter