Päť regulačných úradov sa spojí do dvoch

2009/telekomunikacie_svet.jpg Päť re­gu­lač­ných úra­dov v pô­sob­nos­ti mi­nis­ter­stva dop­ra­vy sa za­čiat­kom ro­ka 2014 zlú­či do dvoch. Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (re­gu­lač­ný úrad) vznik­ne spo­je­ním Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR a Poš­to­vé­ho re­gu­lač­né­ho úra­du.

Dop­rav­ný úrad pre ob­lasť že­lez­nič­nej dop­ra­vy, ci­vil­né­ho le­tec­tva a vnút­ro­zem­skej plav­by (dop­rav­ný úrad) vznik­ne zlú­če­ním Úra­du pre re­gu­lá­ciu že­lez­nič­nej dop­ra­vy, Le­tec­ké­ho úra­du SR a Štát­nej pla­veb­nej sprá­vy.

Na post pred­se­du re­gu­lač­né­ho úra­du vlá­da navrh­la Vla­di­mí­ra Keš­ja­ra. Ten je v sú­čas­nos­ti pod­pred­se­dom Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du (TÚ) SR. Do fun­kcie by Keš­ja­ra mal nás­led­ne zvo­liť parla­ment. Úra­du dov­te­dy bu­de šé­fo­vať do­te­raj­ší ria­di­teľ Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du La­dis­lav Mi­kuš. Na post pred­se­du dop­rav­né­ho úra­du za­se vlá­da navrh­la sú­čas­né­ho ria­di­te­ľa Le­tec­ké­ho úra­du SR Já­na Bre­ju.

Cie­ľom zlu­čo­va­nia re­gu­lač­ných úra­dov je pod­ľa mi­nis­ter­stva dop­ra­vy zní­žiť po­čet roz­poč­to­vých or­ga­ni­zá­cií v re­zor­te, ako aj po­čet ad­mi­nis­tra­tív­nych za­mes­tnan­cov, a tak do­siah­nuť ús­po­ry v roz­poč­to­vých nák­la­doch. V pr­vých troch ro­koch pô­so­be­nia dvoch no­vov­znik­nu­tých úra­dov sa má na ich fun­go­va­ní ušet­riť 2,13 mil. eur.

V bu­dú­com ro­ku by ma­la ús­po­ra nák­la­dov do­siah­nuť 191,7 tis. eur a v ro­koch 2015 a 2016 po 968,8 tis. eur. Na nák­la­doch re­gu­lač­né­ho úra­du sa má po­čas troch ro­kov ušet­riť 1,1 mil. eur a dop­rav­né­ho úra­du 1,03 mil. eur. Oča­ká­va­né ús­po­ry bu­dú dôs­led­kom naj­mä zní­že­nia cel­ko­vé­ho poč­tu za­mes­tnan­cov v do­te­raj­ších sub­jek­toch o 53, čo je 12,4 % z pred­pí­sa­né­ho li­mi­tu 427 za­mes­tnan­cov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter