Za bitcoiny už aj hosting na Slovensku

Spo­loč­nosť WEB­GLO­BE sa roz­hod­la pod­po­riť bit­coi­no­vú ko­mu­ni­tu a od 16. de­cem­bra je mož­né za všet­ky jej služ­by pla­tiť aj tou­to vir­tuál­nou me­nou. Vy­ťa­že­ný­mi bit­coin­mi tak vie­te za­pla­tiť za inter­ne­to­vú do­mé­nu, hos­ting, ale aj server v clou­de.

Na­priek to­mu, že sa bit­coin za­ra­dil ku kon­tro­ver­zným té­mam tých­to dní, zos­tá­va fak­tom, že sa po­čet je­ho prívr­žen­cov neus­tá­le roz­ras­tá. A rov­na­ko s ni­mi ras­tie aj po­čet miest, kde sa bit­coin­mi dá pla­tiť - ho­ci na Slo­ven­sku ich je v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi kra­ji­na­mi mi­ni­mum.

Plat­ba bit­coin­mi v spo­loč­nos­ti WEB­GLO­BE pre­bie­ha cez webo­vú pla­tob­nú brá­nu a jej us­ku­toč­ne­nie je otáz­kou nie­koľ­kých klik­nu­tí. Sa­moz­rej­má je fak­tú­ra - riad­ny da­ňo­vý dok­lad. Tá je rov­na­ká ako do­te­raz. No­vin­kou je mož­nosť jej úh­ra­dy bit­coin­mi. Pred plat­bou je su­ma v eurách pre­po­čí­ta­ná ak­tuál­nym kur­zom. Sys­tém vy­tvo­rí uni­kát­nu tzv. pe­ňa­žen­ku a na ňu sta­čí pre­viesť bit­coi­ny.

Bit­coin je vir­tuál­na de­cen­tra­li­zo­va­ná me­na, kto­rú v ro­ku 2009 vy­tvo­ril prog­ra­má­tor zná­my pod pseu­do­ny­mom Sa­to­ši Na­ka­mo­to. Uni­kát­nosť bit­coi­nu spo­čí­va v je­ho de­cen­tra­li­zá­cii. Nad sie­ťou ne­má kon­tro­lu ni­ja­ký or­gán ale­bo sku­pi­na. Množ­stvo pe­ňa­zí v obe­hu je pev­ne da­né ma­te­ma­tic­ký­mi al­go­rit­ma­mi a dop­re­du zná­me.

Tran­sak­cie sú ove­ro­va­né na po­čí­ta­čoch jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov. Ten­to pro­ces sa na­zý­va mi­ning (ťa­že­nie). Ide o ove­ro­va­nia ma­te­ma­tic­kých vý­poč­tov, kto­ré je veľ­mi ná­roč­né na vý­kon po­čí­ta­ča. Za svoj vý­poč­to­vý vý­kon zís­ka­va mi­ner (ba­ník) bit­coi­ny, prí­pad­ne aj is­té pop­lat­ky z tran­sak­cií. Ťaže­nie bit­coi­nov je je­di­ný spô­sob emi­tá­cie no­vých pe­ňa­zí do obe­hu.

Zdroj: WEBGLOGE


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter