Koľko ročne zaplatíte za nabíjanie iPhonu či Galaxy S4? Má väčšiu spotrebu LCD televízor alebo PC?

Ve­de­li ste, že ak by ste na­bí­ja­li iPad kaž­dý dru­hý deň, za rok by spot­re­bo­val prib­liž­ne 12 kWh ener­gie? Pri ak­tuál­nej sadz­be pre do­mác­nos­ti, 0,0732 EUR s DPH za kWh, za­pla­tí­te za na­bi­tie tab­le­tu ne­ce­lé 1 € za rok. Koľ­ko sto­jí pre­vádz­ka ďal­ších za­ria­de­ní?

iP­ho­ne, Sam­sung Ga­laxy S4

iP­ho­ne má ka­pa­ci­tu ba­té­rie 1440 mAh, resp. 5,45 Wh. Ak by ste te­le­fón úpl­ne na­bí­ja­li kaž­dý deň, roč­ne spot­re­bu­je­te na na­bi­tie za­ria­de­nia cca 2 kWh ener­gie, te­da 15 euro­cen­tov. Ga­laxy S4 má tak­mer dvoj­ná­sob­nú ba­té­riu, s ka­pa­ci­tou 9,88 Wh by vás kaž­do­den­né na­bí­ja­nie stá­lo v roč­nom zúč­to­va­ní 26 euro­cen­tov.

No­te­book, stol­ný PC

Prie­mer­ný no­te­book spot­re­bu­je 72 kWh elek­tric­kej ener­gie roč­ne. Nák­la­dy na ener­giu sú 5,27 EUR. Bež­ný stol­ný po­čí­tač má v prie­me­re viac ako štvor­ná­sob­nú spot­re­bu. Pre­vádz­ko­vé nák­la­dy na ener­giu sú v tom­to prí­pa­de cca 21 EUR roč­ne.

Te­le­ví­zo­ry

Veľ­ká plaz­mo­vá TV, kto­rá je za­pnu­tá v prie­me­re 5 ho­dín kaž­dý deň, má roč­nú spot­re­bu 360 kWh. V roč­nom zúč­to­va­ní spot­re­bu­je ener­giu v hod­no­te 26,35 EUR. LCD te­le­ví­zo­ry sú efek­tív­nej­šie, nák­la­dy na ich pre­vádz­ku sú viac ako po­lo­vič­né.

Her­né kon­zo­ly

Mo­der­né her­né kon­zo­ly ma­jú spot­re­bu prib­liž­ne 100 až 150 wat­tov po­čas hra­nia. Ak bu­de­te hrať kaž­dý deň 3 ho­di­ny, kon­zo­la spot­re­bu­je ener­giu v ce­ne 10,42 EUR roč­ne. No­vý PlayS­ta­tion mô­že­te us­pať aj do tzv. stan­dby re­ži­mu, kto­rý má spot­re­bu cca 10 wat­tov. Ak by ste ho ma­li v tom­to re­ži­me vy­pnu­tý po­čas ce­lé­ho ro­ka, za spot­re­bo­va­nú ener­giu za­pla­tí­te 6,5 EUR.

Žia­rov­ka

Ak svie­ti­te po­mo­cou 60 wat­to­vej žia­rov­ky v prie­me­re 10 ho­dín den­ne, za rok jed­na ta­ká­to žia­rov­ka vy­ge­ne­ru­je účet za elek­tri­nu vo vý­ške 16 EUR. LED žia­rov­ka do­ká­že pos­kyt­núť to­tož­né os­vet­le­nie ako 60 wat­to­vá kla­sic­ká žia­rov­ka, av­šak spot­re­bu má iba 10 wat­tov. To sa pre­ja­ví aj v roč­nom zúč­to­va­ní, nák­la­dy na ener­giu kles­nú na 2,67 EUR.

Chlad­nič­ka

Dneš­né chlad­nič­ky sú o 75 % ener­ge­tic­ky efek­tív­nej­šie v po­rov­na­ní s chlad­nič­ka­mi v ro­ku 1980. Chlad­nič­ka trie­dy A+++ má roč­nú spot­re­bu 154 kWh, v prí­pa­de trie­dy A++ je to 219 kWh. Za pre­vádz­ku te­da za­pla­tí­te 11,27 EUR, resp. 16 EUR roč­ne.

Ak­tua­li­zo­va­né:

Pre vý­po­čet cien ener­gií sme pou­ži­li zá­klad­nú sadz­bu 0,0732 EUR s DPH za kWh. Tá­to sadz­ba ne­má v se­be za­hr­nu­té pop­lat­ky za dis­tri­bú­ciu a ďal­šie ta­ri­fy. Ide o zá­klad­nú ce­nu, kto­rý pou­ží­va­teľ za­pla­tí iba za spot­re­bo­va­nú elek­tri­nu. Kon­co­vé­mu spot­re­bi­te­ľo­vi je úč­to­va­ný pop­la­tok vo vý­ške 0,135156 EUR s DPH za kWh, kto­rý v se­be za­hŕňa aj všet­ky nák­la­dy spo­je­né s dis­tri­bú­ciou. Vo vý­sled­ku te­da za­pla­tí tak­mer dvoj­ná­so­bok súm, kto­ré uvá­dza­me v člán­ku.

Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter