ladislav_mikus.jpg

Novému regulačnému úradu bude dočasne šéfovať Ladislav Mikuš

No­vé­mu Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb, kto­rý vznik­ne zlú­če­ním Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho a Poš­to­vé­ho re­gu­lač­né­ho úra­du, bu­de do­čas­ne šé­fo­vať La­dis­lav Mi­kuš. Ten v sú­čas­nos­ti ve­die Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad SR. Po­ve­ril ho tým pred­se­da Ná­rod­nej ra­dy SR Pa­vol Paš­ka (Smer-SD).

Mi­kuš vo fun­kcii zos­ta­ne dov­te­dy, kým sa ne­roz­hod­ne o je­ho nas­le­dov­ní­ko­vi. Me­no no­vé­ho šé­fa re­gu­lač­né­ho úra­du by ma­la navr­hnúť vlá­da, od­súh­la­siť ho bu­de mu­sieť aj parla­ment. "Pod­ľa zá­ko­na naj­nes­kôr do 15. ja­nuá­ra 2014 vlá­da pred­lo­ží návrh na pr­vú voľ­bu pred­se­du re­gu­lač­né­ho úra­du ná­rod­nej ra­de," uvie­dol ho­vor­ca Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du Ro­man Vav­ro.

No­vý re­gu­lač­ný úrad vzni­kol na zá­kla­de ne­dáv­no schvá­le­né­ho zá­ko­na o Úra­de pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb a Dop­rav­nom úra­de. Pod­ľa ne­ho by sa ma­lo päť re­gu­lač­ných úra­dov v pô­sob­nos­ti mi­nis­ter­stva dop­ra­vy za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka zlú­čiť do dvoch.

Cie­ľom zá­ko­na je pod­ľa mi­nis­ter­stva dop­ra­vy zní­žiť po­čet roz­poč­to­vých or­ga­ni­zá­cií v re­zor­te, zní­žiť po­čet ad­mi­nis­tra­tív­nych za­mes­tnan­cov, a tak do­siah­nuť ús­po­ry v roz­poč­to­vých nák­la­doch. V pr­vých troch ro­koch pô­so­be­nia dvoch no­vov­znik­nu­tých úra­dov sa má na ich fun­go­va­ní ušet­riť 2,129 mil. eur.

V bu­dú­com ro­ku by ma­la ús­po­ra nák­la­dov do­siah­nuť 191,66 tis. eur a v ro­koch 2015 a 2016 po 968,77 tis. eur. Na nák­la­doch re­gu­lač­né­ho úra­du sa má po­čas troch ro­kov ušet­riť 1,101 mil. eur a dop­rav­né­ho úra­du 1,028 mil. eur. Oča­ká­va­né ús­po­ry bu­dú dôs­led­kom naj­mä zní­že­nia cel­ko­vé­ho poč­tu za­mes­tnan­cov v do­te­raj­ších sub­jek­toch o 53, čo je 12,4 % z pred­pí­sa­né­ho li­mi­tu 427 za­mes­tnan­cov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter