Medzi najrýchlejšie rastúce IT firmy sa dostali dve zo Slovenska

Do reb­ríč­ka naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí Tech­no­lo­gy Fast 500 v re­gió­ne Euró­pa, Blíz­ky vý­chod a Af­ri­ka (EMEA), sa dos­ta­li aj dve zo Slo­ven­ska. Fir­ma Web­Sup­port, kto­rá ob­sa­di­la 138. mies­to a fir­ma Eset, kto­rá sa umies­tni­la na 466. prieč­ke. Reb­rí­ček Tech­no­lo­gy Fast 500 zos­ta­vu­je spo­loč­nosť De­loit­te Touche Toh­mat­su Li­mi­ted (DTTL). In­for­mo­va­la o tom spo­loč­nosť De­loit­te Slo­ven­sko.

Pr­vé mies­to v reb­ríč­ku v re­gió­ne EMEA ob­sa­di­la fran­cúz­ska spo­loč­nosť YMa­gis, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na di­gi­tál­ne ki­no. Fir­ma za­zna­me­na­la rast vý­no­sov za pos­led­ných päť ro­kov až 59,1 tis. %. Naj­väč­šie za­stú­pe­nie v reb­ríč­ku, až 86 fi­riem ma­lo prá­ve Fran­cúz­sko, kto­ré tak do­mi­nu­je už nie­koľ­ko ro­kov po se­be. Po ňom nas­le­du­je Veľ­ká Bri­tá­nia so 71 spo­loč­nos­ťa­mi a Švéd­sko s 52 or­ga­ni­zá­cia­mi.

Reb­rí­ček De­loit­te Tech­no­lo­gy Fast 500 hod­no­tí naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce ve­rej­né a súk­rom­né spo­loč­nos­ti v ob­las­ti tech­no­ló­gií, mé­dií, te­le­ko­mu­ni­ká­cií, bio­tech­no­ló­gií a ze­le­ných tech­no­ló­gií z 24 kra­jín re­gió­nu EMEA na zá­kla­de per­cen­tuál­ne­ho ras­tu vý­no­sov za up­ly­nu­lých päť ro­kov. Ten­to rok bo­la cel­ko­vá prie­mer­ná mie­ra ras­tu vý­no­sov reb­ríč­ka Fast 500 vo vý­ške 1 403 %, čo je mier­ny pok­les v po­rov­na­ní s 1 549-per­cen­tnou mie­rou ras­tu v mi­nu­lom ro­ku. V ro­ku 2013 sa do prih­lá­si­lo viac ako ti­síc spo­loč­nos­tí.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter