Prieskum: 31 % firiem zaznamenalo zvýšenie počtu bezpečnostných incidentov

Fir­my po­ci­ťu­jú čo­raz väč­ší ná­rast exter­ných bez­peč­nos­tných hro­zieb. Vy­plý­va to z me­dzi­ná­rod­né­ho pries­ku­mu o in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti spo­loč­nos­ti EY. Až 59 % z viac ako 1 900 res­pon­den­tov pries­ku­mu uvie­dlo, že hroz­by zvon­ka stú­pa­jú, pri­čom 31 % za­zna­me­na­lo zvý­še­nie poč­tu bez­peč­nos­tných in­ci­den­tov vo svo­jej spo­loč­nos­ti za up­ly­nu­lých dva­násť me­sia­cov. In­for­mač­ná bez­peč­nosť spĺňa všet­ky pot­re­by vo fir­mách iba pod­ľa 17 % res­po­den­tov.

Z pries­ku­mu ďa­lej vy­plý­va, že 43 % or­ga­ni­zá­cií plá­nu­je zvý­šiť roz­po­čet na in­for­mač­nú bez­peč­nosť s tým, že tak­mer po­lo­vi­ca roz­poč­tov bu­de ur­če­ná na zlep­še­nie, expan­ziu a ino­vá­ciu.

Na zá­kla­de vy­hod­no­te­nia sku­toč­ných in­ci­den­tov z pries­ku­mu rov­na­ko vy­plý­va, že mo­bil­né a ino­va­tív­ne tech­no­ló­gie si naš­li svo­je mies­to vo fun­go­va­ní or­ga­ni­zá­cií. Za up­ly­nu­lý rok uvie­dlo 45 % res­pon­den­tov ná­rast zra­ni­teľ­nos­ti pri pou­ží­va­ní mo­bil­ných za­ria­de­ní, 32 % pri vy­uží­va­ní so­ciál­nych sie­tí a 24 % v prí­pa­doch ne­po­zor­nos­ti za­mes­tnan­cov.

Pries­kum sa us­ku­toč­nil od jú­na do jú­la toh­to ro­ka v 64 kra­ji­nách na vzor­ke 1 909 res­pon­den­tov z ra­dov ria­di­te­ľov pre IT, ria­di­te­ľov pre IT bez­peč­nosť, fi­nan­čných a ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov spo­loč­nos­tí. Naj­väč­šie za­stú­pe­nie v pries­ku­me spo­me­dzi sek­to­rov za­zna­me­nal sek­tor ban­kov­níc­tva a spo­loč­nos­tí pô­so­bia­cich na ka­pi­tá­lo­vom tr­hu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter